Registreren logo partij

Kiezers buiten Nederland stemmen met een nieuw model stembiljet waarop ook de logo’s van partijen staan. Ook in vijf Nederlandse gemeenten wordt bij wijze van experiment gestemd met een nieuw stembiljet waarop de logo’s van de partijen staan. Politieke partijen kunnen hun logo bij de Kiesraad registreren, zodat dit afgebeeld wordt bij de naam van hun partij op het stembiljet voor kiezers in het buitenland en de gemeenten die deelnemen aan het experiment.

Beeld: ©Kiesraad

Partijen mogen zelf beslissen of zij een logo laten registreren; dit is niet verplicht. Een logo moet uiterlijk 42 dagen voor de dag van kandidaatstelling worden geregistreerd via het hiervoor bestemd registratieformulier.

Partijen leveren hun logo in aan als .jpg bestand in kleur of in grijstinten. Partijen kiezen zelf of ze het logo in kleur of in grijstinten aanleveren.
Houd rekening met de volgende specificaties:

  • resolutie van 300 dots per inch (dpi);
  • breedte van minimaal 220 pixels en maximaal 443 pixels;
  • hoogte van maximaal 112 pixels.

Beoordeling verzoek registratie logo

De Kiesraad kan in de volgende gevallen afwijzend beslissen op een verzoek tot het registreren van een logo:

  • De aanduiding van de politieke groepering is niet geregistreerd, of indien van toepassing, het verzoek tot registratie is afgewezen;
  • Het logo is in strijd met de openbare orde;
  • Het logo is verwarrend omdat het geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een al geregistreerd logo van een andere politieke partij, of met een logo waarvoor al eerder een registratieverzoek is ingediend;
  • Het logo is anderszins misleidend voor de kiezers;
  • Het logo komt geheel of in hoofdzaak overeen met die van een door de rechter verboden en ontbonden rechtspersoon;
  • Op dezelfde dag wordt bij de Kiesraad een verzoek ingediend tot registratie van hetzelfde of nagenoeg hetzelfde logo.

Zie Artikel G 1a Kieswet

Termijn registratieverzoek en beoordeling logo

Het registratieverzoek moet uiterlijk 42 dagen voor de dag van de kandidaatstelling door het centraal stembureau zijn ontvangen. Alleen partijen die hun logo op tijd voor de kandidaatstelling hebben geregistreerd, kunnen met een logo meedoen aan het stembiljet voor de kiezers in het buitenland en de gemeenten die meedoen met het experiment nieuw stembiljet.

De Kieswet geeft geen termijn waarbinnen het centraal stembureau een besluit moet nemen over het verzoek. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht geldt dat binnen een redelijke termijn moet worden beslist. Doorgaans wordt op verzoeken binnen zes weken beslist. In verkiezingstijd gaat dit sneller.

Wijziging logo politieke partij

Als een partij met een al geregistreerd logo onder een ander logo verder wil gaan, dan kan de partij een schriftelijk wijzigingsverzoek bij de Kiesraad indienen. De beoordeling van dat verzoek vindt op dezelfde wijze plaats als de beoordeling van een registratieverzoek van een logo. Het centraal stembureau controleert bij de Kamer van Koophandel of het verzoek tot wijziging is ingediend door het daartoe bevoegde bestuur van de politieke partij.

Beroep tegen goedkeuring of weigering registratie

Belanghebbenden kunnen rechtstreeks in beroep gaan tegen de goedkeuring of afwijzing van een registratieverzoek. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet uiterlijk zes dagen na publicatie van het besluit van de Kiesraad in de Staatscourant worden ingediend.

Zie Artikel G 5 Kieswet