Lijstnummering

Het centraal stembureau (de Kiesraad) geeft alle ingeleverde kandidatenlijsten een nummer. Dit nummer komt bovenaan de partijnaam op het stembiljet te staan. De nummering van de geldige kandidatenlijsten gebeurt in een openbare zitting. Zie Kieswet art. S 10.

Beeld: Kiesraad

Eerst worden de lijsten genummerd van partijen die al bij de vorige Eerste Kamerverkiezing één of meer zetels hebben behaald. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige verkiezing hebben behaald, bepaalt de volgorde. De partij die het grootste aantal stemmen heeft behaald, krijgt nummer 1, enzovoort. Zie Kieswet art. S 12.

Loting

Daarna wijst het centraal stembureau aan nieuwe partijen (indien nodig) een nummer toe. Dit gebeurt via loting, waarbij eerst wordt geloot tussen partijen die in alle kieskringen een lijst hebben ingediend. Een eventuele lijstengroep of stellen gelijkluidende lijsten gelden als één lijst. Zo wordt voorkomen dat de lijst van een partij in de ene kieskring een ander nummer heeft dan in de andere kieskring. Zie Kieswet art. S 11.

Bekendmaking lijstnummering

De volledige lijstnummering wordt na de zitting gepubliceerd op deze website. Uiterlijk 7 dagen voor de stemming worden de lijsten in de Staatscourant gepubliceerd. Zie Kieswet art. S 13.

Bezwaar en beroep

Tijdens de zitting waarin de Kiesraad over de geldigheid van de kandidatenlijsten beslist en de kandidatenlijsten worden genummerd, kunnen aanwezige kiezers desgewenst mondeling bezwaren inbrengen. Deze bezwaren worden opgenomen in het proces-verbaal van de zitting. Zie Kieswet art. S 2. In de Algemene wet bestuursrecht (artikel 8:4, onder g) is geregeld dat geen beroep mogelijk is tegen de beslissingen van de Kiesraad over de nummering van de kandidatenlijsten.