Stemmen per brief Hoofdstuk M 1-17

Artikel M 1 Voorwaarden stemmen per brief Tweede Kamer

Nederlanders die in het buitenland wonen en als kiezer staan geregistreerd, ontvangen bij elke verkiezing automatisch een briefstembewijs. Kiezers die buiten Nederland zijn tijdens de stemming voor de Tweede Kamerverkiezing kunnen per brief stemmen.

Officiële tekst Kieswet art. M 1

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Vanuit het buitenland

Europees Parlementsverkiezing, Vanuit het buitenland

Artikel M 2 Briefstembewijs

De gemeente Den Haag stuurt een kiezer slechts één keer een briefstembewijs. Een kiezer die per brief mag stemmen, ontvangt geen stempas.

Officiële tekst Kieswet art. M 2

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Vanuit het buitenland

Europees Parlementsverkiezing, Vanuit het buitenland

Artikel M 3 Verzoek per brief te stemmen

Een kiezer die in Nederland woont, maar op de dag van de stemming in het buitenland verblijft, kan een verzoek om per brief te stemmen indienen bij de gemeente Den Haag.

Officiële tekst Kieswet art. M 3

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Vanuit het buitenland

Europees Parlementsverkiezing, Vanuit het buitenland

Artikel M 4 Beslissing op verzoek briefstemmen

De gemeente beslist zo snel mogelijk over een verzoek om per brief te stemmen. Het verzoek wordt afgewezen als de kiezer niet in het buitenland woont of werkt tijdens de verkiezing.

Officiële tekst Kieswet art. M 4

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Vanuit het buitenland

Europees Parlementsverkiezing, Vanuit het buitenland

Artikel M 6 Toezending briefstempapieren aan kiezer

De gemeente Den Haag en de vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten sturen de kiezers in het buitenland en in het Caribische deel van Nederland hun stembiljet en het briefstembewijs.

Officiële tekst Kieswet art. M 6

Meer informatie op deze website: 

Europees Parlementsverkiezing, Vanuit het buitenland

Artikel M 7 Invulling en terugzending briefstembiljet

De kiezer in het buitenland stemt per brief door op het stembiljet een wit stipje vóór de kandidaat van zijn keuze, rood, blauw, zwart of groen te maken. Hij stopt het stembiljet in de toegestuurde retourenveloppe. Daarna ondertekent hij het briefstembewijs en verstuurt dit, samen met de envelop waar het stembiljet in zit, in de retourenveloppe naar het briefstembureau.

Officiële tekst Kieswet art. M 7

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Vanuit het buitenland

Europees Parlementsverkiezing, Vanuit het buitenland

Artikel M 7a Verdere regels stemmen per brief in Kiesbesluit

In het Kiesbesluit kunnen meer regels staan over het stemmen per brief.

Officiële tekst Kieswet art. M 7a

Artikel M 8 Behandeling teruggezonden briefstempapieren

De briefstempapieren van kiezers in het buitenland moeten uiterlijk op de verkiezingsdag om 15.00 uur bij de gemeente Den Haag zijn. De gemeente zorgt dat de briefstempapieren op de dag van stemming voor 21.00 uur ongeopend bij de briefstembureaus in Den Haag zijn. Na 3 maanden worden te laat of verkeerd ingediende briefstempapieren vernietigd.

Officiële tekst Kieswet art. M 8

Meer informatie op deze website: 

Europees Parlementsverkiezing, Vanuit het buitenland

Artikel M 9 Aanwijzing, inrichting en zitting briefstembureaus

De gemeente Den Haag wijst briefstembureaus aan. Deze stembureaus kunnen vanaf  7 dagen voor de dag van stemming zitting houden.

Officiële tekst Kieswet art. M 9

Meer informatie op deze website: 

Europees Parlementsverkiezing, Vanuit het buitenland

Artikel M 10 Behandeling briefstemmen door briefstembureau

Het briefstembureau controleert het briefstembewijs van een kiezer in het buitenland en doet het stembiljet ongezien in de stembus.

Officiële tekst Kieswet art. M 10

Meer informatie op deze website: 

Europees Parlementsverkiezing, Vanuit het buitenland

Artikel M 11 Ongeldige retourenveloppen briefstemmen

Als in de retourenvelop geen geldig briefstembewijs en een stembiljet zit, doet het stembureau de papieren – zonder het stembiljet in te zien – terug in de retourenvelop en legt deze verzegeld weg.

Officiële tekst Kieswet art. M 11

Meer informatie op deze website: 

Europees Parlementsverkiezing, Vanuit het buitenland

Artikel M 13 Aanwijzing briefstembureaus in Den Haag en overige briefstembureaus.

De minister van Buitenlandse Zaken kan briefstembureaus instellen in het buitenland. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt in Aruba, Curaçao en Sint Maarten briefstembureaus in. De minister van Defensie kan briefstembureaus instellen op locatie van militaire missies.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan een gemeente aanwijzen waar een briefstembureau wordt ingesteld. De burgemeester van de betreffende gemeente draagt zorg voor de inrichting van het briefstembureau.

Officiële tekst Kieswet art. M 13

Meer informatie op deze website: 

Europees Parlementsverkiezing, Vanuit het buitenland

Artikel M 16 Taken hoofd diplomatieke/consulaire vertegenwoordiging bij briefstembureaus

Bij briefstembureaus in het buitenland worden taken van de burgemeester van Den Haag uitgevoerd door het hoofd van de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van Nederland in het betreffende land, de vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, in Curaçao of in Sint Maarten of door de Nederlandse leiding van de militaire missie.

Bij briefstembureaus in Nederland worden taken van de burgemeester van Den Haag uitgevoerd door de burgemeester van de aangewezen gemeente.

Officiële tekst Kieswet art. M 16

Artikel M 17 Aanvang zitting briefstembureau

Briefstembureaus buiten Nederland kunnen later open gaan dan stembureaus in Nederland.

Kiezers mogen bij de zitting van het stembureau zijn als zij de orde niet verstoren en de voortgang van de zitting niet belemmeren. Zij kunnen bezwaar maken als de stemming niet volgens de wet verloopt. De ministers van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie kunnen besluiten dat het onmogelijk is voor kiezers om aanwezig te zijn bij de zitting. Dit wordt opgenomen in het proces-verbaal.

Officiële tekst Kieswet art. M 17

Meer informatie op deze website: 

Europees Parlementsverkiezing, Vanuit het buitenland