Uitgebreide verkiezingskalender Tweede Kamerverkiezing 2023

De vervroegde Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 22 november 2023. Daarmee zijn ook de wettelijke termijnen van het verkiezingsproces duidelijk. In deze verkiezingskalender een uitgebreid overzicht van alle relevante data.

Verkiezingskalender Tweede Kamerverkiezing 2023

TERMIJN

WERKZAAMHEID

GRONDSLAG

tijdig

Burgemeester en wethouders van de hoofdstembureaugemeenten benoemen en stellen de leden en plaatsvervangende leden van het hoofdstembureau van de kieskring in (een benoeming geldt voor één verkiezing)

art. E 1, eerste lid, art. E 10 en E 12, van de Kieswet

tijdig

Burgemeester en wethouders stellen een gemeentelijk stembureau in en wijzen zittingslocaties en -tijden aan. Benoemen leden en plaatsvervangende leden van het gemeentelijk stembureau; benoemen of aanwijzen ondersteuners

art. E 7, eerste lid, E 8, eerste lid, Na 2, eerste lid; art. Na 6, eerste lid, van de Kieswet

tijdig

Burgemeester en wethouders stellen stembureaus in, wijzen stemlokalen aan en benoemen leden en plaatsvervangende leden van de stembureaus

art. E 3, eerste lid, E 4, eerste lid en J 4, eerste en tweede lid, van de Kieswet

tijdig

De gemeente organiseert een training voor de leden en plaatsvervangende leden van de stembureaus en het gemeentelijk stembureau en de ondersteuners van het gemeentelijk stembureau

art. E 4, tweede lid en E 8, tweede lid, en Na 6, tweede lid, van de Kieswet

uiterlijk maandag 28 augustus 2023

Mogelijkheid voor politieke groeperingen om een verzoek in te dienen om een aanduiding en een logo te registreren in het door het centraal stembureau bij te houden register

art. G 1, eerste lid en G 1a, eerste lid, van de Kieswet

uiterlijk op de 6e dag na bekendmaking beschikking op het registratieverzoek

Mogelijkheid tot het indienen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de beschikking op het registratieverzoek

art. G 5, eerste lid, onder a, van de Kieswet

uiterlijk maandag 18 september 2023

Centraal stembureau brengt in de Staatscourant ter openbare kennis waar en wanneer kandidatenlijsten, alsmede de daarbij horende stukken, kunnen worden ingeleverd

art. H 1, tweede lid, van de Kieswet

van maandag 18 september 2023 tot en met maandag 9 oktober 2023

Gemeente stelt formulieren kandidaatstelling verkrijgbaar. Het formulier voor de instemmingsverklaring is ook verkrijgbaar bij het centraal stembureau

art. H 1, van het Kiesbesluit

uiterlijk maandag 25 september 2023

Waarborgsommen kandidaatstelling moeten ontvangen zijn (termijn van orde)

art. H 3, eerste lid, van het Kiesbesluit

van maandag 25 september 2023 tot en met maandag 9 oktober 2023

Mogelijkheid tot het afleggen van ondersteuningsverklaringen

art. H 4, derde lid, van de Kieswet

uiterlijk maandag 9 oktober 2023

Burgemeester en wethouders maken bekend als er is besloten dat de stemopneming centraal wordt uitgevoerd door het gemeentelijk stembureau

art. N 1, van de Kieswet

uiterlijk maandag 9 oktober 2023

De Kiesraad maakt in de Staatscourant de controleprotocollen openbaar, bestemd voor het gemeentelijk stembureau, het hoofdstembureau en het centraal stembureau

art. Na 27, tweede lid, O 6, tweede lid, P 1d, vierde lid en P 20a, tweede lid, van de Kieswet

maandag 9 oktober 2023

DAG VAN KANDIDAATSTELLING

art. F 2, van de Kieswet

maandag 9 oktober 2023

Burgemeester brengt termijnen voor aanvraag volmacht en kiezerspas ter openbare kennis in het Gemeenteblad

art. L 7, tweede lid, en K 3, derde lid, van de Kieswet

tijdig (vóór dinsdag 10 oktober 2023)

Centraal stembureau brengt tijdstip en plaats van de zittingen, bedoeld in art. I 1, eerste lid, art. I 4 en art. P 20 van de Kieswet, ter openbare kennis

art. I 2 en art. P 3, van het Kiesbesluit

dinsdag 10 oktober 2023

Kiezersregister is gereed voor de productie van de stempassen

art. J 7, eerste lid, van de Kieswet

onverwijld na zitting

Niet-openbare zitting centraal stembureau t.b.v. onderzoek van de ingeleverde kandidatenlijsten; opmaken proces-verbaal I 1

art. I 1, eerste lid, van de Kieswet

onverwijld na zitting

Centraal stembureau stelt inleveraar van geconstateerde verzuimen in kennis

art. I 2, eerste lid, van de Kieswet

onmiddelijk na zitting tot de lijsten onherroepelijk zijn vastgesteld

Centraal stembureau legt ingeleverde kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen ter inzage

art. I 3, van de Kieswet

na zitting tot en met de dag waarop de onherroepelijk vastgestelde lijsten openbaar worden gemaakt

Centraal stembureau legt proces-verbaal I 1 ter inzage

art. I 18, eerste lid, van de Kieswet; art. I 1, van het Kiesbesluit

woensdag 11 oktober 2023, 9:00-17:00 uur
donderdag 12 oktober 2023, 9:00-17:00 uur

Mogelijkheid tot herstellen van verzuimen; tijdens de verzuimperiode ook mogelijkheid tot het afleggen van ondersteuningsverklaringen

art. I 2, tweede en derde lid, van de Kieswet

woensdag 11 oktober 2023 Laatste dag indienen verzoekschrift kiezers die bij deze verkiezing vanuit het buitenland per brief willen stemmen. art. D 3, tweede lid, van de Kieswet

vrijdag 13 oktober 2023, 17:00 uur

Openbare zitting centraal stembureau over beslissing geldigheid van kandidatenlijsten, handhaving kandidaten en geplaatste aanduiding en het nummeren van de lijsten; opmaken proces-verbaal I 4

art. I 4, I 12 en I 18, van de Kieswet

na zitting tot en met de dag waarop de onherroepelijk vastgestelde lijsten openbaar worden gemaakt

Centraal stembureau legt proces-verbaal I 4 ter inzage

art. I 18, eerste lid, van de Kieswet; art. I 1, van het Kiesbesluit

uiterlijk dinsdag 17 oktober 2023

Mogelijkheid tot het indienen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen beschikking over geldigheid kandidatenlijst en de handhaving van kandidaten en aanduidingen

art. I 7, eerste lid, van de Kieswet

uiterlijk maandag 23 oktober 2023

Laatste dag waarop de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak kan doen (uiterlijk zesde dag na ontvangst beroepschrift)

art. I 7, derde lid, van de Kieswet

uiterlijk woensdag 25 oktober 2023

Laatste dag indienen verzoekschrift kiezers die per brief willen stemmen. Dit betreft kiezers die in Nederland woonachtig zijn, maar met de dag van stemming tijdelijk in het buitenland verblijven

art. M 3, eerste lid, van de Kieswet

zo spoedig mogelijk nadat de lijsten onherroepelijk zijn vastgesteld

Centraal stembureau maakt onherroepelijk vastgestelde kandidatenlijsten in de Staatscourant openbaar

art. I 17, van de Kieswet

uiterlijk woensdag 8 november 2023

Stempassen moeten in het bezit zijn van de kiezer

art. J 7, tweede lid, van de Kieswet

uiterlijk woensdag 8 november 2023

Burgemeester brengt eventuele afwijkende zittingstijden van de bijzondere stembureaus en de plaats waar de stemopneming zal plaatsvinden ter openbare kennis; burgemeester brengt zittingstijden en plaatsen waar de eventuele mobiele stembureaus worden gestationeerd ter openbare kennis; burgemeester en wethouders brengen moment en plaats van de zitting van het gemeentelijk stembureau ter openbare kennis. De kennisgevingen worden gedaan in het Gemeenteblad

art. J 1, derde en vierde lid, art. J 4a, eerste lid en art. Na 2, tweede lid, van de Kieswet

uiterlijk vrijdag 17 november 2023

Burgemeester bezorgt aan het adres van de kiezers de kandidatenlijsten en een overzicht van de adressen en openingstijden van de stemlokalen en mobiele stembureaus, met vermelding van de toegankelijkheid van de stemlokalen voor mensen met een lichamelijke beperking, alsook een overzicht van de adressen en zittingstijden van het gemeentelijk stembureau en (bij meerdere locaties) waar de werkzaamheden voor welk stembureau worden verricht

art. J 4, eerste lid, art. J 9 en art. Na 2, vierde lid, van de Kieswet; art. J 1, van het Kiesbesluit

uiterlijk vrijdag 17 november 2023

Mogelijkheid voor indienen schriftelijke verzoeken om een vervangende stempas, kiezerspas en schriftelijke verzoeken om te mogen stemmen bij schriftelijke volmacht

art. J 8, derde lid, K 3, derde lid en art. L 7, eerste lid, van de Kieswet

uiterlijk dinsdag 21 november 2023, 12:00 uur

Mogelijkheid voor mondelinge aanvraag vervangende stempas en kiezerspas

art. J 8, derde lid en K 3, derde lid, van de Kieswet

woensdag 22 november 2023

DAG VAN STEMMING

art. J 1, eerste lid, van de Kieswet

onmiddellijk na stemmen (niet eerder dan 21:00 uur)

Stembureau verricht stemopneming (bij centrale stemopneming enkel op lijstniveau), stelt het aantal toegelaten kiezers vast en maakt hiervan proces-verbaal N 10 (N 10-1 of N 10-2) op. Stembescheiden worden verpakt en verzegeld

art. J 1, vierde lid, art. N 1a - N 10, van de Kieswet; art. N 2, van het Kiesbesluit

onmiddellijk na stemopneming door het stembureau

Stembureau draagt het proces-verbaal met de verzegelde stembescheiden over aan de burgemeester. De burgemeester draagt zorg voor transport en opslag tot aan de zitting van het gemeentelijk stembureau

art. N 11, van de Kieswet; art. N 1, N 3 en N 4, van het Kiesbesluit

voorafgaand aan de zitting van het gemeentelijk stembureau

Burgemeester draagt de stembescheiden over aan het gemeentelijk stembureau en maakt overdrachtsdocument N 5 op

art. Na 9, van de Kieswet; art. N 5, van het Kiesbesluit

donderdag 23 november 2023

Openbare zitting gemeentelijk stembureau; verrichten van ofwel controle van de processen-verbaal van de stembureaus, ofwel centrale stemopneming; gemeentelijk stembureau stelt t.a.v. iedere kandidaat en iedere lijst het totaal aantal stemmen in de gemeente vast en maakt hiervan proces-verbaal Na 31 (Na 31-1 of Na 31-2) op

art. Na 1, eerste lid, art. Na 10 e.v. ofwel art. Na 16 e.v. van de Kieswet; art. Na 26, art. Na 27, eerste lid en art. Na 31, van de Kieswet

onverwijld na vaststellen gemeentetotaal

Burgemeester brengt proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau en een digitaal uitslagbestand over naar het desbetreffende hoofdstembureau; indien geen centrale stemopneming heeft plaatsgevonden worden ook de processen-verbaal van de stembureaus en eventuele corrigenda overgebracht

art. Na 35, van de Kieswet

onverwijld na vaststellen gemeentetotaal tot 3 maanden na toelating gekozenen

Burgemeester maakt de processen-verbaal van de stembureaus en het gemeentelijk stembureau, alsmede eventuele corrigenda en een digitaal uitslagbestand zonder ondertekening elektronisch openbaar

art. Na 33, van de Kieswet

onverwijld na vaststellen gemeentetotaal totdat over toelating gekozenen is beslist

Burgemeester legt afschriften van de processen-verbaal van de stembureaus en het gemeentelijk stembureau, alsmede eventuele corrigenda ter inzage op het gemeentehuis

art. Na 34, van de Kieswet

maandag 27 november 2023, 10:00 uur

Besloten zitting hoofdstembureau van een kieskring tot vaststelling van het kieskringtotaal; opmaken proces-verbaal O 7

art. O 4, O 5, O 6, eerste lid en art. O 7, van de Kieswet

aansluitend aan zitting hoofdstembureau

Hoofdstembureau maakt proces-verbaal O 7 met digitaal uitslagbestand zonder ondertekening elektronisch openbaar en legt een afschrift ter inzage op het gemeentehuis; overbrengen processen-verbaal, digitaal uitslagbestand en eventuele corrigenda naar het centraal stembureau

art. O 8 en O 9; art. O 10, van de Kieswet

tot 48 uur vóór de zitting van het centraal stembureau

Personen kunnen bij het centraal stembureau schriftelijk melding maken van fouten in een proces-verbaal van een stembureau of een gemeentelijk stembureau

art. P 1b, van de Kieswet

onverwijld na ontvangst gemeentetotaal

Centraal stembureau controleert de uitslag en draagt zo nodig het gemeentelijk stembureau op een mogelijke fout in de telling te onderzoeken

art. P 1, P 1d en P 1e, van de Kieswet

overwijld na opdracht centraal stembureau

Gemeentelijk stembureau onderzoekt daartoe opgedragen in een openbare zitting de telling en stelt deze zo nodig opnieuw vast; opmaken proces-verbaal P 2a en corrigendum Na 14-2; openbaarmaken door de burgemeester en overbrengen gecorrigeerde telling naar het centraal stembureau

art. P 1e, Na 33 en Na 34, van de Kieswet; art. P 2a en P 2b, van het Kiesbesluit

na ontvangst gecorrigeerd gemeentetotaal

Centraal stembureau verwerkt gecorrigeerde telling en stelt een corrigendum op bij het proces-verbaal O 7 van het hoofdstembureau (bij meerdere kieskringen); het hoofdstembureau maakt het gecorrigeerde kieskringtotaal openbaar

art. P 1f en P 1g, van de Kieswet

zo spoedig mogelijk maar niet eerder dan donderdag 30 november 2023

Openbare zitting centraal stembureau tot vaststelling van de uitslag; opmaken proces-verbaal P 22-1

art. P 20, eerste en tweede lid, P 20a, eerste lid, P 21 en P 22, eerste lid, van de Kieswet

onverwijld na zitting centraal stembureau

Centraal stembureau maakt proces-verbaal P 22-1 met digitaal uitslagbestand zonder ondertekening elektronisch openbaar en legt een afschrift ter inzage; overbrengen processen-verbaal en eventuele corrigenda naar de Tweede Kamer

art. P 23 en P 24, van de Kieswet

uiterlijk de dag na de vaststelling van de uitslag

Voorzitter centraal stembureau stelt benoemden schriftelijk in kennis van hun benoeming en geeft tegelijk schriftelijk kennis van de benoeming aan de Tweede Kamer

art. V 1, van de Kieswet

uiterlijk de 10e dag na dagtekening kennisgeving benoeming

Benoemde deelt de Tweede Kamer schriftelijk mee dat deze de benoeming aanneemt

art. V 2, eerste lid, van de Kieswet

onverwijld en uiterlijk op dinsdag 5 december 2023

Tweede Kamer in oude samenstelling onderzoekt geloofsbrieven en besluit over toelating leden

art. V 4, eerste lid, van de Kieswet

woensdag 6 december 2023

Dag waarop zittende leden van de Tweede Kamer aftreden (Kamervoorzitter bepaalt het tijdstip)

art. C 1, tweede lid, van de Kieswet

na vaststelling van de uitslag

Centraal stembureau vernietigt ingeleverde kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen en maakt daarvan proces-verbaal op

art. I 19, van de Kieswet

na vaststelling van de uitslag

Centraal stembureau schrapt de geregistreerde aanduidingen uit het register die niet waren geplaatst boven een geldige kandidatenlijst

art. G 1, zevende lid, van de Kieswet

na toelating gekozenen

Gemeenten en hoofdstembureaus sturen digitale uitslagbestanden naar de Kiesraad ten behoeve van opname in de Databank

art. Na 36 en O 11, van de Kieswet

3 maanden na toelating gekozenen

Vernietiging van de verzegelde pakken met stembescheiden en processen-verbaal van de stembureaus en hiervan proces-verbaal opmaken

art. Na 37 en V 11a, van de Kieswet

* De termijnen voor de behandeling en uitslagvaststelling van stemmen per brief van kiezers buiten Nederland zijn niet in deze verkiezingskalender opgenomen. Deze termijnen zijn vooral relevant voor de gemeente Den Haag en niet voor andere gemeenten.