Advies wijziging Kies- en referendumregeling ivm intrekking Wet raadgevend referendum

De Kiesraad vindt het juist om de Kies- en referendumregeling te hernoemen tot Kiesregeling, nu de Wet raadgevend referendum is ingetrokken. De Raad kan zich ook vinden in het streven modellen voor verkiezingsbescheiden zo op te stellen dat deze in de toekomst alleen geactualiseerd hoeven te worden als een wetswijziging dit noodzakelijk maakt. Dit advies bevat ook enkele suggesties. Zoals het voorstel om het formulier waarmee kiesgerechtigden onderhands een volmacht kunnen verlenen aan een andere kiezer te verduidelijken. Verder vraagt de Raad aandacht voor de onderkleur en andere kenmerkende verschillen tussen vastgestelde stembescheiden voor verschillende stemmingen, en voor een potentiële bron van misverstanden in het model voor het proces-verbaal van een briefstembureau.