Advies Kiesraad over maatregelen bij verkiezingen vanwege de corona-pandemie

In het najaar vinden gemeentelijke herindelingsverkiezingen plaats, alsook de eilandsraadsverkiezing in Sint Eustatius. In maart 2021 volgt dan de Tweede Kamerverkiezing. Het is niet onwaarschijnlijk dat bij die verkiezingen speciale maatregelen nodig zijn als gevolg van de corona-pandemie. Met name wordt dan gedacht aan het voorkomen van drukte in stemlokalen en het bieden van voldoende fysieke bescherming tegen de verspreiding van het virus. In een advies aan minister Ollongren van BZK gaat de Kiesraad in op de wettelijke ruimte die er is voor een aantal denkbare maatregelen. Hierbij dringt de Kiesraad erop aan gemeenten in juli duidelijkheid te geven over de wijze waarop de verkiezingen plaats zullen vinden.

Sommige in het advies van de Kiesraad geïnventariseerde maatregelen zijn nu al mogelijk, zoals het instellen van extra stembureaus, vrijwillige opkomstspreiding, en het dragen van mondneuskapjes. Andere maatregelen kunnen nu nog niet en vereisen een basis in wet- of regelgeving. Zoals het verplicht uitbrengen van de stem binnen een bepaald tijdvak, of het eerder uitbrengen van de stem (early voting). De Kiesraad wijst erop dat bij de oriëntatie op maatregelen rekening moet worden gehouden met de uitvoerbaarheid ervan, met name voor gemeenten.

Overleg met gemeenten

De minister van BZK is inmiddels in overleg met gemeenten over beschermende maatregelen die bij de komende verkiezingen noodzakelijk en mogelijk zijn. De Kiesraad onderschrijft de noodzaak hiertoe en waardeert het dat de Raad bij dit overleg is betrokken.