Afwijzing partijnaam ‘Plaatselijke Politieke Groeperingen’ en gewijzigde partijnaam ‘BIJ1’

De Kiesraad heeft op 10 februari 2020 het verzoek tot registratie van de partijnaam ‘Plaatselijke Politieke Groeperingen’ en bijbehorend logo in het register van aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezing afgewezen. Een verzoek om de partijnaam ‘Artikel 1’, te wijzigen in ‘BIJ1’ in het register van aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezing is ingewilligd.

De Kiesraad oordeelde dat het waarschijnlijk is dat met de aanduiding ‘Plaatselijke Politieke Groeperingen’ ten onrechte de indruk ontstaat dat deze politieke groepering gelieerd is aan de plaatselijke politieke groeperingen in Nederland tezamen en aan de Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen. Hierdoor is sprake van een aanduiding die anderszins misleidend is (op grond van de Kieswet, art. G 1, vierde lid, onder c).

Beoordeling registratieverzoeken

De Kiesraad beoordeelt of een partijnaam (aanduiding) die een politieke partij wil laten registreren niet in strijd is met bepaalde gronden, zoals opgesomd in de Kieswet. Lijkt de aanduiding niet te veel op een al geregistreerde naam? Is de aanduiding niet te lang (meer dan 35 tekens)? Is de aanduiding misleidend voor de kiezer, of in strijd met de openbare orde? Ook dienen aan het verzoek tot registratie enkele stukken te zijn toegevoegd, zoals de statuten en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
Een verzoek om een al geregistreerde partijnaam te wijzigen wordt op dezelfde manier getoetst als een nieuw registratieverzoek.