Advies wijziging Kies- en referendumregeling i.v.m. intrekking Wrr

In zijn advies stelt de Kiesraad voor om het formulier waarmee kiesgerechtigden onderhands een volmacht verlenen aan een andere kiezer te verduidelijken. Ook vindt de Raad het belangrijk dat de stembescheiden (waaronder de stempas en kiezerspas) voor de verschillende verkiezingen op 20 maart 2019 goed van elkaar te onderscheiden zijn. Bijvoorbeeld door verschillende (onder)kleuren te gebruiken.

De minister van BZK stelt voor om de Kies- en referendumregeling te hernoemen tot Kiesregeling, nu de Wet raadgevend referendum is ingetrokken. De Kiesraad kan zich hierin vinden. Ook stemt de Raad in met het streven om de modellen voor stembescheiden toekomstbestendiger te maken, zodat ze in de toekomst alleen geactualiseerd hoeven te worden bij een wetswijziging.