Aangifte vanwege indiening dubbele verzoeken referendum

De voorzitter van de Kiesraad heeft aangifte gedaan van vier gevallen van dubbele indiening van (inleidende) verzoeken tot het houden van een referendum over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv). Een kiesgerechtigde mag per wet/verdrag slechts één verzoek indienen voor de inleidende fase en één voor de definitieve fase.

Beeld: Kiesraad

De aangifte heeft geen invloed op toelating tot het houden van een referendum. Voor toelating tot de definitieve fase is vereist dat tenminste 10.000 geldige verzoeken zijn ingediend. In totaal zijn 17.162 verzoeken als geldig aangemerkt. Als in de definitieve fase, die loopt van maandag 4 september tot en met maandag 16 oktober, 300.000 geldige verzoeken zijn ontvangen, dan wordt een raadgevend referendum over de Wiv gehouden.

Ongeldige verzoeken

De vier gevallen van mogelijke overtreding kwamen aan het licht in de steekproef ter beoordeling van verzoeken. In totaal zijn 19.266 verzoeken voor de inleidende fase voor het houden van een referendum over de Wiv ingediend. Naast dubbele (‘meervoudige’) indiening door één persoon zijn er nog enkele andere gronden voor ongeldigverklaring van een verzoek. Verzoeken zijn bijvoorbeeld ook ongeldig als ze buiten de termijn die daar voor staat zijn ingediend, of als de formulieren met de verzoeken onvolledig zijn ingevuld.

Strafbaarstelling

Een kiesgerechtigde die meer dan ééń verzoek indient voor de inleidende of definitieve fase voor het houden van een referendum over dezelfde wet kan een straf worden opgelegd (Wet raadgevend referendum artikel 93). Het gaat om een straf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de derde categorie (€ 8200,-).