Aanpassing Kieswet en Wrr aan Algemene verordening gegevensbescherming

In een conceptwetsvoorstel wordt voorgesteld om de Kieswet en de Wet raadgevend referendum aan te passen aan de Algemene verordening gegevensbescherming. De Kiesraad kan zich grotendeels in het wetsvoorstel vinden. Hij adviseert daarnaast om, onder andere, veilig te stellen dat de bezwaren in de processen-verbaal van stembureaus ongewijzigd blijven.

Beeld: ©Kiesraad

De Algemene verordening gegevensbescherming geeft burgers die hun persoonsgegevens verstrekken verschillende rechten en draagt degenen die deze persoonsgegevens verwerken gelijktijdig enkele plichten op. Bij de verkiezingsprocedure kunnen deze rechten en plichten in sommige gevallen niet zonder aanpassingen gelden; bijvoorbeeld bij de kandidaatstellingsprocedure. Nadat het centraal stembureau heeft besloten de naam van een kandidaat op de kandidatenlijst te handhaven, kan het de naam daar niet meer van schrappen. Zelfs niet als de kandidaat daar zelf om zou verzoeken.

Vanwege de bijzondere aard van het verkiezingsproces adviseert de Kiesraad om enkele uitzonderingen op te nemen in het conceptwetsvoorstel. De Kiesraad adviseert:

  • Nederlanders in het buitenland die zich als kiesgerechtigde willen registreren te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens door deze informatie op het registratieformulier te vermelden
  • te onderzoeken of een uitzondering mogelijk is voor de verplichting om de inleveraar van de kandidatenlijst te informeren over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. De kandidaten, de vervangers voor het herstel van verzuimen en de gemachtigden van politieke partijen worden namelijk ook niet ge├»nformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens.
  • veilig te stellen dat de bezwaren in de processen-verbaal van stembureaus ongewijzigd blijven
  • te waarborgen dat de kandidatenlijsten, zoals die onder kiesgerechtigden worden verspreid, hetzelfde zijn als de kandidatenlijsten, zoals die door het centraal stembureau zijn vastgesteld
  • na te gaan hoe met de rechten van burgers moet worden omgegaan in relatie tot het feit dat stembureaus stempassen van kiesgerechtigden die hun stem hebben uitgebracht, bewaren
  • centraal stembureaus te verplichten kopie├źn van identiteitsbewijzen van kandidaten niet langer te bewaren dan strikt noodzakelijk.

Achtergrond wetgeving

Volgend jaar wordt de Algemene verordening gegevensbescherming van kracht. De verordening vervangt de Europese Privacyrichtlijn die het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie in 1995 gezamenlijk hebben vastgesteld. Als gevolg daarvan wordt ook de Wet bescherming persoonsgegevens ingetrokken. Anders dan onder de Wet bescherming persoonsgegevens, gelden de bepalingen van de verordening ook voor de verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van het verkiezingsproces.