Herindelingen: Hoe is de procedure voor de lijstnummering?

De nummering van de kandidatenlijsten wijkt af van de regeling bij gewone gemeenteraadsverkiezingen. Eerst worden de lijsten van de partijen genummerd die al zitting hebben in de raad van de organiserende gemeente. Dit gebeurt in volgorde van het bij de laatstgehouden verkiezing behaalde aantal stemmen. Vervolgens wordt de nummering voor de overige lijsten door loting bepaald. Zie Wet algemene regels herindeling art. 55.

Is er sprake van een (nieuwe) samenvoeging van lijsten dan kan dit alleen invloed hebben op de nummering als de samengevoegde lijsten bij de vorige verkiezing in de organiserende gemeente, samen of minstens twee van hen, één of meer zetels hebben gehaald. De stemaantallen van die partijen worden dan opgeteld. Dit heet ‘voorkeursnummering’.
Stemaantallen worden niet opgeteld als er sprake is van samenvoeging van een partij uit de raad van de organiserende gemeente met een partij uit een andere bij de herindeling betrokken gemeente. In dat geval wordt met het oog op de lijstnummering alleen het aantal behaalde stemmen van de partij uit de organiserende gemeente geteld.

Voorkeursnummering

Als een partij die samengaat met een of meerdere partijen uit de andere ‘fusiegemeenten’ een nieuwe oprichtingsakte laat opmaken, dan is er formeel sprake van een nieuwe partij. Deze nieuwe partij komt dan niet in aanmerking voor de voorkeursnummering. Worden alleen de statuten gewijzigd, dan is er formeel geen sprake van een nieuwe partij en komt de partij wel in aanmerking voor de voorkeursnummering. Dit geldt ook wanneer alleen de aanduiding wordt aangepast. Zie Kieswet art. I 14 en de Wet algemene regels herindeling artikel 55.