Kiesrechtdelicten

In de Kieswet en in het Wetboek van Strafrecht zijn verschillende handelingen strafbaar gesteld die met verkiezingen te maken hebben.

Beeld: Kiesraad

In de Kieswet zijn onder meer de volgende gedragingen strafbaar gesteld:

 • Het namaken of vervalsen van stemmateriaal, zoals stembiljetten, met het doel deze te gebruiken of door een ander te laten gebruiken.
 • Het gebruik van nagemaakte of vervalste stemmaterialen, tenzij men niet van de namaak of de vervalsing op de hoogte was.
 • Een kiezer omkopen of dwingen om een volmacht te geven of een ondersteuningsverklaring af te leggen.
 • Werknemers niet de gelegenheid geven om te stemmen.
 • Een verzameling stempapieren bezitten om deze te gebruiken of te laten gebruiken.
 • Degene die bij een verkiezing als gemachtigde stemt voor een persoon, wetende dat deze persoon overleden is.
 • Stelselmatig personen ertoe bewegen om hun stempas af te geven (ronselen).
 • De onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie die zowel in Nederland als in een andere lidstaat aan een stemming voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement deelneemt.
 • De voorzitter, de leden en de opgeroepen plaatsvervangende leden van het stembureau die gedurende de zitting buiten noodzaak afwezig zijn zonder dat in vervanging is voorzien.

Zie Kieswet art. Z 1, Kieswet art. Z 2, Kieswet art. Z 3, Kieswet art. Z 4, Z 6, Kieswet art. Z 8, Z8a, Kieswet art. Kieswet art. Z 9, Kieswet art. Z10.

Artikelen Wetboek van Strafrecht

In het Wetboek van Strafrecht zijn onder meer de volgende handelingen strafbaar gesteld:

 • het gebruik van geweld tijdens verkiezingen.
 • het omkopen van kiezers.
 • het verrichten van bedrieglijke handelingen bij verkiezingen. 
 • stembescheiden van een ander toe-eigenen om te kunnen stemmen. 
 • het verhinderen van de stemming / uitslag van een verkiezing.

Zie Wetboek van Strafrecht art. 125Wetboek van Strafrecht art. 126Wetboek van Strafrecht art. 127Wetboek van Strafrecht art. 128 en Wetboek van Strafrecht art. 129.