EML-standaard

Bij de uitwisseling van verkiezingsgegevens wordt gebruik gemaakt van zogenoemde EML bestanden. Voor verkiezingen in Nederland is de standaard voor internationale Election Markup Language (EML) aangepast in de EML_NL standaard.

EML_NL is een variant van de internationale EML standaard die is opgesteld door de Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS). EML_NL komt voort uit EML versie 5.0 van OASIS en is aangepast aan het Nederlandse kiesrecht.


EML_NL wordt bij verkiezingen gebruikt voor de uitwisseling van gegevens. Het gaat om de uitwisseling van kandidaatgegevens en stemtotalen om de verkiezingsuitslag te kunnen vaststellen. Volgens de eisen die de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2008 aan verkiezingssoftware heeft gesteld, moet de programmatuur die hiervoor gebruikt wordt modulair zijn opgebouwd. Tevens moet gebruik gemaakt worden van de EML standaard. EML_NL heeft tot doel de gegevensuitwisseling (de interoperabiliteit) tussen verschillende programmatuur te waarborgen.

Ontstaansgeschiedenis

De EML_NL is tot stand gekomen in samenhang met de ontwikkeling van de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Het beheer en eigendom van OSV berust bij de Kiesraad te Den Haag. In de ontwikkelfase van OSV heeft, in overleg met derden (Klankbordgroep met externe leden, softwareleveranciers en gebruikers), een vertaling plaatsgevonden van de EML standaard naar de Nederlandse situatie.

Beheer en doorontwikkeling

De Kiesraad committeert zich aan het beheer en de doorontwikkeling van EML_NL en wil dat op een zo open mogelijke manier doen. Dat betekent ondermeer dat de specificatie vrij verkrijgbaar is en dat de Kiesraad voorstellen en suggesties voor doorontwikkeling van alle belanghebbenden verwelkomt. Onderaan deze pagina staat het beheer-document waarin onder meer de doorontwikkeling van de EML_NL standaard is beschreven.

Het document met wijzigingsvoorstellen vindt u onderaan deze pagina.
Het beheersdocument en het verslag van de stuurgroepbijeenkomst vindt u onderaan deze pagina.

Specificatiedocument

EML_NL is een verbijzondering van de international EML standaard van OASIS. In het specificatiedocument vindt u de wijzigingen ten opzichte van de internationale standaard.

Het specificatiedocument van EML_NL vindt u onderaan deze pagina.

Hier vindt u de specificaties van de Internationale EML versie 5.0 van OASIS.

Versies en versiebeheer

Huidige EML_NL versie is: 1.0.a (juli 2013)

Momenteel zijn er geen oudere versies van EML_NL beschikbaar.

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over de standaard of het beheer ervan, dan kunt u deze sturen naar kiesraad@kiesraad.nl.