Verkiezingen

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Campagnebord raadgevend referendum

Raadgevend referendum

Sinds 1 juli 2015 kunnen kiesgerechtigden over nieuw aangenomen wetten en verdragen een verzoek indienen tot het houden van een referendum. Het indienen van verzoeken gebeurt in twee fasen: een inleidende fase en een definitieve fase. Een referendum geeft kiezers de mogelijkheid zich voor of tegen een wet of verdrag uit te spreken. Een vereiste voor de geldigheid van de uitslag is: een opkomst bij het referendum van minimaal 30 procent van het totale aantal kiesgerechtigden. De uitslag van een raadgevend referendum is raadgevend en niet bindend.

Foto kiezer arriveert bij stemlokaal

Raadgevend referendum in vogelvlucht

Een raadgevend referendum kan worden gehouden over een wet die is aangenomen en bekrachtigd, maar nog niet in werking is getreden. Alle wetten zijn referendabel op enkele uitzonderingen na. Er kan bijvoorbeeld geen referendum gehouden worden over wetten die gaan over de Grondwet, de begroting of over het Koningshuis. Er kunnen ook referenda worden gehouden over verdragen.