Beoordeling registratieverzoeken

Politieke partijen die met een bepaalde partijnaam (‘aanduiding’) willen deelnemen aan de Eerste Kamerverkiezing, moeten deze vooraf laten registreren bij het centraal stembureau: bij het centraal stembureau voor de Eerste Kamerverkiezing (de Kiesraad). Het centraal stembureau beslist of dit een registratieverzoek wordt ingewilligd.

Het centraal stembureau toetst alleen de aanduiding zelf, en niet de doelstelling of de activiteiten van de partij. Wel gaat het centraal stembureau na of er sprake is van een politieke partij. Dit wordt terughoudend getoetst aan de hand van de statuten en/of de feitelijke activiteiten van de partij.

Het centraal stembureau kan in de volgende gevallen afwijzend beslissen op een registratieverzoek:

  • De partijnaam is in strijd met de openbare orde.
  • De partijnaam is verwarrend omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een al geregistreerde aanduiding – geregistreerd ten behoeve van de Eerste Kamerverkiezingen of Tweede Kamerverkiezingen  –  van een andere politieke partij, of met een partijnaam waarvoor al eerder een registratieverzoek is ingediend.
  • De partijnaam is op een andere manier misleidend voor kiezers.
  • De partijnaam bevat meer dan 35 letters of andere tekens. N.b. voor meer informatie over naamstelling partijen, zie de Beleidsregel schrijfwijzer van een aanduiding.
  • De partijnaam komt geheel of in hoofdzaak overeen met die van een door de rechter verboden en ontbonden rechtspersoon.
  • Op dezelfde dag wordt bij de Kiesraad een verzoek ingediend tot registratie van dezelfde of bijna dezelfde partijnaam.

Zie Kieswet art. Q 6.  

Termijn indiening en beoordeling registratieverzoek

Het registratieverzoek moet uiterlijk 29 dagen voor de dag van kandidaatstelling door het centraal stembureau voor de Eerste Kamerverkiezingen zijn ontvangen. Alleen partijen die hun aanduiding partijnaam (aanduiding) tijdig voor de kandidaatstelling hebben laten registreren, kunnen met deze aanduiding meedoen aan de eerstvolgende Eerste Kamerverkiezing.

De Kieswet geeft geen termijn waarbinnen het centraal stembureau een besluit moet nemen over het verzoek. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht geldt dat binnen een redelijke termijn moet worden beslist. Welke termijn redelijk is, hangt af van de omstandigheden, maar doorgaans wordt op verzoeken binnen zes weken beslist. In verkiezingstijd gaat dit sneller.

Een politieke partij heeft veelal meestal de mogelijkheid om de documenten die bij het registratieverzoek moeten worden ingeleverd eventueel aan te vullen of te corrigerenverbeteren.

Aanvulling registratieverzoek

Een politieke partij heeft de mogelijkheid om de documenten die bij het registratieverzoek moeten worden ingeleverd aan te vullen of te verbeteren.

Wijziging naam politieke partij

Als een al geregistreerde partij onder een andere naam verder wil gaan, moet een schriftelijk wijzigingsverzoek bij het centraal stembureau worden ingediend. Het wijzigingsverzoek moet 29 dagen voor de dag van kandidaatstelling ingediend zijn. 

De beoordeling van dat verzoek vindt op dezelfde manier plaats als de beoordeling van een registratieverzoek van een nieuwe partijnaam. Een waarborgsom hoeft dan niet te worden betaald.

Beroep tegen weigering of goedkeuring aanduidingen

Belanghebbenden kunnen rechtstreeks in beroep gaan tegen de goedkeuring of afwijzing van een registratieverzoek door het centraal stembureau. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet uiterlijk zes dagen na publicatie van het besluit in de Staatscourant worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zie Kieswet art. Q 6.