Stemmen bij volmacht Hoofdstuk L 1-17

Artikel L 1 Stemmen bij volmacht

Een kiezer die verwacht niet zelf te kunnen stemmen, kan bij volmacht stemmen.

Officiële tekst Kieswet art. L 1

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Volmacht

Gemeenteraadsverkiezingen, Volmacht

Europees Parlementsverkiezing, Volmacht

Provinciale Statenverkiezingen, Volmacht

Waterschapsverkiezingen, Volmacht

Artikel L 2 Schriftelijk verzoek/overdracht stempas/kiezerspas

Een kiezer kan schriftelijk een volmacht aanvragen. Ook kan hij zijn stempas of kiezerspas omzetten in een volmachtbewijs en dit bewijs overdragen aan zijn gemachtigde.

Officiële tekst Kieswet art. L 2

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Volmacht

Gemeenteraadsverkiezingen, Volmacht

Europees Parlementsverkiezing, Volmacht

Provinciale Statenverkiezingen, Volmacht

Waterschapsverkiezingen, Volmacht

Artikel L 3 Volmachtstem tegelijk met eigen stem

Een gemachtigde kan een volmachtstem alleen tegelijk met zijn eigen stem voor die verkiezing uitbrengen.

Officiële tekst Kieswet art. L 3

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Volmacht

Gemeenteraadsverkiezingen, Volmacht

Europees Parlementsverkiezing, Volmacht

Provinciale Statenverkiezingen, Volmacht

Waterschapsverkiezingen, Volmacht

Artikel L 4 Maximum aantal volmachten

Een kiezer mag per verkiezing maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen.

Officiële tekst Kieswet art. L 4

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Volmacht

Gemeenteraadsverkiezingen, Volmacht

Europees Parlementsverkiezing, Volmacht

Provinciale Statenverkiezingen, Volmacht

Waterschapsverkiezingen, Volmacht

Artikel L 5 Intrekking volmacht

Als de volmacht is verleend door de stempas of kiezerspas in een volmachtbewijs om te zetten, dan kan de kiezer zijn volmacht intrekken. Bij een schriftelijk aangevraagde volmacht kan dit niet.

Officiële tekst Kieswet art. L 5

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Volmacht

Gemeenteraadsverkiezingen, Volmacht

Europees Parlementsverkiezing, Volmacht

Provinciale Statenverkiezingen, Volmacht

Waterschapsverkiezingen, Volmacht

Artikel L 6 Volmachtbewijs

Bij een schriftelijk aangevraagde volmacht krijgt een gemachtigde een volmachtbewijs om de volmachtstem uit te brengen.

Officiële tekst Kieswet art. L 6

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Volmacht

Gemeenteraadsverkiezingen, Volmacht

Europees Parlementsverkiezing, Volmacht

Provinciale Statenverkiezingen, Volmacht

Waterschapsverkiezingen, Volmacht

Artikel L 7 Termijn aanvraag volmacht

Het schriftelijke verzoek van een kiezer om bij volmacht te stemmen, moet uiterlijk 5 dagen voor de stemming door de gemeente zijn ontvangen.

Officiële tekst Kieswet art. L 7

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Volmacht

Gemeenteraadsverkiezingen, Volmacht

Europees Parlementsverkiezing, Volmacht

Provinciale Statenverkiezingen, Volmacht

Waterschapsverkiezingen, Volmacht

Artikel L 8 Voorwaarden indiening verzoek volmacht

Bij een schriftelijk verzoek om bij volmacht te stemmen, gebruikt een kiezer een formulier van de gemeente. Hij wijst bij zijn verzoek een gemachtigde aan. Deze moet  instemmen met de machtiging.

Officiële tekst Kieswet art. L 8

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Volmacht

Gemeenteraadsverkiezingen, Volmacht

Europees Parlementsverkiezing, Volmacht

Provinciale Statenverkiezingen, Volmacht

Waterschapsverkiezingen, Volmacht

Artikel L 9 Verzoek volmacht buiten Nederland wonende kiezer

Een kiezer die buiten Nederland woont, kan een verzoek om bij volmacht te mogen stemmen indienen bij de gemeente Den Haag.

Officiële tekst Kieswet art. L 9

Meer informatie op deze website: 

Gemeenteraadsverkiezingen, Volmacht

Europees Parlementsverkiezing, Volmacht

Artikel L 10 Redenen afwijzing verzoek volmacht

Het schriftelijk verzoek om bij volmacht te stemmen wordt onder andere afgewezen als de kiezer geen gemachtigde heeft aangewezen of als de instemming van de gemachtigde ontbreekt.

Officiële tekst Kieswet art. L 10

Meer informatie op deze website: 

Gemeenteraadsverkiezingen, Volmacht

Europees Parlementsverkiezing, Volmacht

Artikel L 11 Beslissing op verzoek volmacht

De gemeente beslist zo spoedig mogelijk op een schriftelijk verzoek om bij volmacht te stemmen. Als het verzoek wordt afgewezen, dan krijgen zowel de volmachtgever als de gemachtigde hiervan bericht.

Officiële tekst Kieswet art. L 11

Meer informatie op deze website: 

Gemeenteraadsverkiezingen, Volmacht

Europees Parlementsverkiezing, Volmacht

Artikel L 12 Verdere regels stemmen bij volmacht in Kiesbesluit

In het Kiesbesluit kunnen meer regels staan over stemmen bij volmacht.

Officiële tekst Kieswet art. L 12

Artikel L 14 Stemmen bij volmacht door overdracht stempas/kiezerspas

Een kiezer kan een andere kiezer machtigen om voor hem te stemmen door samen het formulier op zijn stempas of kiezerspas in te vullen. Voorwaarde bij deze onderhandse volmacht is dat de gemachtigde stemt in de gemeente waar de volmachtgever woont.

Officiële tekst Kieswet art. L 14

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Volmacht

Gemeenteraadsverkiezingen, Volmacht

Europees Parlementsverkiezing, Volmacht

Provinciale Statenverkiezingen, Volmacht

Waterschapsverkiezingen, Volmacht

Artikel L 15 Geen volmachtverlening in stemlokaal

Kiezers kunnen geen volmacht verlenen in een stemlokaal.

Officiële tekst Kieswet art. L 15

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Volmacht

Gemeenteraadsverkiezingen, Volmacht

Europees Parlementsverkiezing, Volmacht

Provinciale Statenverkiezingen, Volmacht

Waterschapsverkiezingen, Volmacht

Artikel L 17 Aanmelding gemachtigde bij stembureau

De gemachtigde overhandigt het volmachtbewijs aan het stembureau. Bij een onderhandse volmacht overhandigt de gemachtigde ook een (kopie van) een identiteitsbewijs van de volmachtgever.

Officiële tekst Kieswet art. L 17

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Volmacht

Gemeenteraadsverkiezingen, Volmacht

Europees Parlementsverkiezing, Volmacht

Provinciale Statenverkiezingen, Volmacht

Waterschapsverkiezingen, Volmacht