Verkiezingen Bonaire, Sint Eustatius en Saba Hoofdstuk Y a 1- 46

Artikel Ya 1 Geldigheid in Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Deze wet is van toepassing in Bonaire, Sint Eustatius en Saba, tenzij in dit hoofdstuk anders is bepaald.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 1

Artikel Ya 2 Definitie openbaar lichaam en gemeenschappelijk hof

De term 'openbaar lichaam' staat bij verkiezingen in Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor 'openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba'. 'Gemeenschappelijk Hof' staat voor het 'Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba'.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 2

Artikel Ya 3 Begrippen

Voor de toepassing van de Kieswet in Bonaire, Sint Eustatius en Saba moeten enkele begrippen uit de Kieswet worden vervangen. Zo wordt in plaats van 'de burgemeester' 'de gezaghebber' bedoeld.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 3

Artikel Ya 4 Plaats en tijdstip inlevering kandidatenlijsten

Op de dag van kandidaatstelling kunnen partijen hun kandidatenlijsten van 9.00 uur tot 17.00 uur inleveren bij het centraal stembureau of bij de gezaghebber.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 4

Artikel Ya 5 Plaats en tijdstip inlevering verklaringen

Partijen kunnen op de dag van kandidaatstelling zowel bij het centraal stembureau als bij de gezaghebber ondersteuningsverklaringen inleveren bij hun kandidatenlijst.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 5

Artikel Ya 7 Beoordeling stukken en begeleidingsverklaring

De gezaghebber beoordeelt de stukken die partijen bij hem inleveren voor de kandidaatstelling en stuurt de stukken samen met zijn bevindingen naar het centraal stembureau.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 7

Artikel Ya 8 Bekendmaking verzuim kandidatenlijst

Als het centraal stembureau één of meer verzuimen heeft geconstateerd bij een kandidatenlijst die in Bonaire, Sint Eustatius of Saba is ingeleverd, dan informeert het de bevoegde gezaghebber. De gezaghebber informeert degene die de lijst heeft ingeleverd.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 8

Artikel Ya 9 Herstel verzuim kandidatenlijst

Een partij kan een verzuim bij een kandidatenlijst uiterlijk de dag vóór de zitting waarin over de geldigheid van de kandidatenlijsten wordt besloten, herstellen bij de gezaghebber.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 9

Artikel Ya 10 Verzending en ter inzagelegging kandidatenlijsten

Het centraal stembureau verzendt afschriften van de kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen die voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn ingeleverd naar de lokale overheid.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 10

Artikel Ya 10a Geldigheid kandidatenlijsten

Partijen kunnen hun kandidatenlijst op de dag van kandidaatstelling tussen 9.00 en 17.00 uur bij de gezaghebber inleveren.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 10a

Artikel Ya 11 Processen-verbaal naar hoofdstembureau

De gezaghebbers van Sint Eustatius en Saba sturen de processen-verbaal en de vastgestelde aantallen stemmen elektronisch naar de voorzitter van het hoofdstembureau in Bonaire.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 11

Artikel Ya 12 Proces-verbaal hoofdstembureau naar centraal stembureau

De voorzitter van het hoofdstembureau in Bonaire stuurt het proces-verbaal van het hoofdstembureau elektronisch naar het centraal stembureau.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 12

Artikel Ya 13 Begin en einde lidmaatschap eilandsraad

De regels voor het begin en het einde van het lidmaatschap van de gemeenteraad zijn ook van toepassing op de eilandsraden, tenzij anders is bepaald.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 13

Artikel Ya 14 Eisen actief kiesrecht eilandsraadsverkiezing

Nederlanders van 18 jaar en ouder die wonen in Bonaire, Sint Eustatius en Saba kiezen de eilandsraadsleden. Niet-Nederlanders kunnen onder voorwaarden ook stemmen voor de eilandsraadsverkiezingen.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 14

Meer informatie op deze website: 

Eilandsraadverkiezingen

Artikel Ya 15 Waarborgsom registratie aanduiding politieke partij

Politieke partijen die een registratieverzoek voor een aanduiding indienen bij het centraal stembureau voor de eilandsraadsverkiezing betalen een waarborgsom van USD 112,50.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 15

Artikel Ya 16 Toepassing definitie openbaar lichaam

In de artikelen over kandidatenlijsten wordt in plaats van 'het Europese deel van Nederland' gelezen 'het openbaar lichaam waar hij zich kandidaat stelt'.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 16

Artikel Ya 17 Waarborgsom kandidaatstelling eilandsraadsverkiezing

Politieke partijen betalen per kandidatenlijst een waarborgsom van USD 225 bij de kandidaatstelling voor de eilandsraadsverkiezingen.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 17

Meer informatie op deze website: 

Eilandsraadverkiezingen

Artikel Ya 19 Afschrift basisadministratie benoemde kandidaat

Een kandidaat in Bonaire, Sint Eustatius of Saba levert bij het accepteren van zijn benoeming een afschrift uit de basisadministratie persoonsgegevens in bij de eilandsraad waaruit zijn Nederlanderschap blijkt.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 19

Artikel Ya 20 Onwettig handelend lid uitgesloten van opvolging

Iemand die na de laatste eilandsraadsverkiezing vanwege onwettig of niet-integer handelen uit de eilandsraad is gezet, komt daarna niet meer in aanmerking voor benoeming in een tussentijdse vacature in de eilandsraad.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 20

Artikel Ya 21 Ontneming lidmaatschap eilandsraad

De eilandsraad kan een lid dat onwettig of niet-integer handelt het lidmaatschap van de eilandsraad ontnemen.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 21

Artikel Ya 22

Officiële tekst Kieswet art. Ya 22

Artikel Ya 23 Bonaire, Sint Eustatius en Saba elk één kiescollege

Voor de verkiezing van de leden van het kiescollege vormt elk openbaar lichaam één kieskring.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 23

Artikel Ya 24

Officiële tekst Kieswet art. Ya 24

Artikel Ya 25

Officiële tekst Kieswet art. Ya 25

Artikel Ya 26

Officiële tekst Kieswet art. Ya 26

Artikel Ya 27

Officiële tekst Kieswet art. Ya 27

Artikel Ya 28

Officiële tekst Kieswet art. Ya 28

Artikel Ya 28a

Officiële tekst Kieswet art. Ya 28a

Artikel Ya 29

Officiële tekst Kieswet art. Ya 29

Artikel Ya 29a

Officiële tekst Kieswet art. Ya 29a

Artikel Ya 30

Officiële tekst Kieswet art. Ya 30

Artikel Ya 31

Officiële tekst Kieswet art. Ya 31

Artikel Ya 31a

Officiële tekst Kieswet art. Ya 31a

Artikel Ya 31b

Officiële tekst Kieswet art. Ya 31b

Atikel Ya 31c

Officiële tekst Kieswet art. Ya 31c

Artikel Ya 31d

Officiële tekst Kieswet art. Ya 31d

Artikel Ya 32 Regels Tweede Kamerverkiezing ook voor Europees Parlementsverkiezing

De regels die gelden bij de Tweede Kamerverkiezingen in dit hoofdstuk zijn ook van toepassing op Europees Parlementsverkiezingen.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 32

Artikel Ya 39 Uitzonderingen registratie kiesgerechtigdheid

De regels die gelden bij de registratie van kiesgerechtigdheid van inwoners van andere EU-landen zijn niet van toepassing in Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 39

Artikel Ya 40 Verzending stukken naar juiste geadresseerde

De eilandsraad stuurt stukken die bestemd zijn voor een ander bestuursorgaan door naar de juiste geadresseerde. Andere stukken die niet voor hem bestemd zijn, stuurt de raad terug naar de afzender.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 40

Artikel Ya 41 Verzoek herziening registratie

Een kiezer die een verzoek indient om zijn registratie te herzien, moet de benodigde informatie voor een beslissing aanleveren.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 41

Artikel Ya 42 Beroep tegen besluit herziening registratie

Belanghebbenden kunnen rechtstreeks bij het Gemeenschappelijk Hof in beroep gaan tegen besluiten van het bestuurscollege, de gezaghebber of de eilandsraad.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 42

Artikel Ya 43 Beroep tegen besluit registratie aanduing partij

Belanghebbenden kunnen bij het Gemeenschappelijk Hof in beroep gaan tegen een besluit over de registratie van de aanduiding van een politieke partij in Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 43

Artikel Ya 44 Beroep tegen besluit geldigheid kandidatenlijsten

Belanghebbenden kunnen bij het Gemeenschappelijk Hof in beroep gaan tegen een besluit over de geldigheid van kandidatenlijsten van een in Bonaire, Sint Eustatius of Saba gevestigde politieke partij.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 44

Artikel Ya 45 Beroep tegen besluit registratie en kandidatenlijsten provinciale staten

Belanghebbenden kunnen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroep gaan tegen een besluit over de registratie of doorwerking van de naam van een politieke partij in Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Ook kunnen zij in beroep gaan tegen een besluit over de geldigheid van kandidatenlijsten van partijen voor provinciale statenverkiezingen.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 45

Artikel Ya 46 Beroep tegen besluit registratie partij eilandsraad

Belanghebbenden kunnen bij het Gemeenschappelijk Hof in beroep gaan tegen een besluit over de registratie van partijen voor de eilandsraadsverkiezingen.

Officiële tekst Kieswet art. Ya 46