Mogen kiezers aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen?

Ja, kiezers mogen aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen. Voorwaarde is dat de aanwezigen de orde niet verstoren en de voortgang niet belemmeren. De voorzitter van het stembureau is belast met de handhaving van de orde tijdens de zitting.
Zie artikel J 35 van de Kieswet.

Kiezers mogen (foto- of film) opnamen maken, mits de tellers niet worden gehinderd in hun werk. Net als tijdens de stemming kunnen kiezers bezwaar maken tijdens de telling, bijvoorbeeld als ze het niet eens zijn met het ongeldig verklaren van een stembiljet, of als zij menen dat het stembureau niet correct telt. De voorzitter noteert het bezwaar altijd in het proces-verbaal.

Als de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 bij de gemeenteraadsverkiezingen van kracht is, kunnen er ook stembureaus worden aangewezen met beperkte toegang. Tijdens de stemming is de toegang tot deze stembureaus beperkt tot kiezers die wonen of verblijven op de locaties waar het stembureau zitting houdt. Een door de gemeente aangewezen waarnemer houdt het verloop van de stemming in dat stemlokaal in de gaten. Het tellen van de stemmen is wel openbaar, maar vindt plaats op een andere (openbare) locatie. Zie hiervoor artikel 3 van de Tijdelijke wet.