Uitgebreide verkiezingskalender Europees Parlementsverkiezing 2024

Uitgebriede verkiezingskalender 2024
TERMIJN WERKZAAMHEID GRONDSLAG
tijdig • Burgemeester en wethouders van de hoofdstembureaugemeenten benoemen de leden en plaatsvangende leden van het hoofdstembureau van de kieskring (een benoeming geldt voor één verkiezing) art. Y 2, E 1, eerste lid, art. E 10 en E 12 van de Kieswet
• Burgemeester en wethouders stellen een gemeentelijk stembureau in en wijzen zittingslocaties en -tijden aan. Benoemen leden en plaatsvervangende leden van het gemeentelijk stembureau; benoemen of
aanwijzen ondersteuners
art. E 7, eerste lid, E 8, eerste lid, Na 2, eerste lid; art. Na 6, eerste lid, van de Kieswet
• Burgemeester en wethouders stellen stembureaus in, wijzen stemlokalen aan en benoemen leden en plaatsvervangende leden van de stembureaus art. E 3, eerste lid, E 4, eerste lid en J 4, eerste en tweede lid, van de
Kieswet
• De gemeente organiseert een training voor de leden en plaatsvervangende leden van de stembureaus en het gemeentelijk stembureau en de ondersteuners van het gemeentelijk
stembureau
art. E 4, tweede lid, E 8, tweede lid, en Na 6, tweede lid, van de Kieswet
uiterlijk dinsdag 12
maart 2024
Burgemeester brengt de mogelijkheid van registratie voor niet-Nederlanders die onderdaan zijn van andere EU-lidstaten ter
openbare kennis
art. Y 32, negende lid, van de Kieswet
van dinsdag 12 maart 2024 tot en met dinsdag 23 april 2024 Gemeente stelt formulieren (Y 32) ter beschikking voor registratie als kiezer voor niet- Nederlanders die onderdaan zijn van andere EU-
lidstaten
art. Y 1a van het Kiesbesluit
uiterlijk dinsdag 12
maart 2024
Mogelijkheid voor politieke groeperingen om een verzoek in te dienen om een aanduiding en een logo te registreren in het door het centraal
stembureau bij te houden register
art. G 1, eerste lid en G 1a, eerste lid, van de Kieswet
uiterlijk op de 6e dag na bekendmaking beschikking op het
registratieverzoek
Mogelijkheid tot het indienen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de beschikking op het
registratieverzoek
art. G 5, eerste lid, onder a, van de Kieswet
uiterlijk dinsdag 2 april 2024 Centraal stembureau brengt in de Staatscourant ter openbare kennis waar en wanneer kandidatenlijsten, alsmede de daarbij behorende
stukken, kunnen worden ingeleverd
art. H 1, tweede lid, van de Kieswet
van dinsdag 2 april 2024 tot en met dinsdag 23 april 2024 Gemeente stelt formulieren kandidaatstelling verkrijgbaar. Het formulier voor de instemmingsverklaring is ook verkrijgbaar bij het
centraal stembureau
art. H 1 van het Kiesbesluit
uiterlijk dinsdag 9 april 2024 Waarborgsommen kandidaatstelling moeten ontvangen zijn (termijn van orde) art. H 3, eerste lid, van het Kiesbesluit
van dinsdag 9 april 2024 tot en met
dinsdag 23 april 2024
Mogelijkheid tot afleggen van ondersteuningsverklaringen art. H 4, derde lid, van de Kieswet
uiterlijk dinsdag 23 april 2024 Burgemeester en wethouders maken bekend als er is besloten dat de stemopneming centraal wordt uitgevoerd door het gemeentelijk stembureau art. N 1 van de Kieswet
uiterlijk dinsdag 23 april 2024 Niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een andere EU-lidstaat kunnen zich als kiezer in hun woongemeente registreren. Verzoeken ontvangen na deze datum blijven voor deze
verkiezing buiten beschouwing
art. Y 32, derde lid, van de Kieswet
uiterlijk dinsdag 23 april 2024 De Kiesraad maakt in de Staatscourant de controleprotocollen openbaar, bestemd voor het gemeentelijk stembureau, het hoofdstembureau en het centraal stembureau art. Na 27, tweede lid, O 6, tweede lid, P 1d, vierde lid en P 20a, tweede lid, van de Kieswet
dinsdag 23 april 2024 DAG VAN KANDIDAATSTELLING art. Y 8, tweede lid, van de Kieswet
dinsdag 23 april 2024 Burgemeester brengt termijnen aanvraag volmacht en kiezerspas ter openbare kennis in
het Gemeenteblad
art. L 7, tweede lid, en K 3, tweede lid,
van de Kieswet
tijdig (vóór woensdag 24 april 2024) Centraal stembureau brengt tijdstip en plaats van de zittingen, bedoeld in art. I 1, eerste lid, art. I 4 en art. P 20 van de Kieswet, ter openbare
kennis
art. I 2 en art. P 3 van het Kiesbesluit
woensdag 24 april 2024 Kiezersregister is gereed voor de productie van de stempassen art. J 7, eerste lid, van de Kieswet
woensdag 24 april
2024, 16:00 uur
Niet openbare zitting centraal stembureau t.b.v. onderzoek van de ingeleverde kandidatenlijsten;
opmaken proces-verbaal I 1
art. I 1, eerste lid, van de Kieswet
onverwijld na zitting Centraal stembureau stelt inleveraar van geconstateerde verzuimen in kennis art. I 2, eerste lid, van de Kieswet
onverwijld na zitting tot de lijsten onherroepelijk zijn
vastgesteld
Centraal stembureau legt ingeleverde kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen ter inzage art. I 3 van de Kieswet
na zitting tot en met de dag waarop de onherroepelijk vastgestelde lijsten openbaar worden
gemaakt
Centraal stembureau legt proces-verbaal I 1 ter inzage art. I 18, eerste lid, van de Kieswet; art. I 1 van het Kiesbesluit
donderdag 25 april
2024, 9:00-17:00 uur
vrijdag 26 april 2024,
9:00-17:00 uur
Mogelijkheid tot herstellen van verzuimen; tijdens de verzuimperiode mogelijkheid tot het afleggen van ondersteuningsverklaringen art. I 2, tweede en derde lid, van de Kieswet
maandag 29 april 2024,
17:00 uur
Openbare zitting centraal stembureau over beslissing geldigheid van kandidatenlijsten, handhaving kandidaten en geplaatste aanduiding en het nummeren van de lijsten;
opmaken proces-verbaal I 4
art. I 4, I 12 en I 18 van de Kieswet; art. Z 12 van de Kieswet
na zitting tot en met de dag waarop de onherroepelijk vastgestelde lijsten openbaar worden
gemaakt
Centraal stembureau legt proces-verbaal I 4 ter inzage art. I 18, eerste lid, van de Kieswet; art. I 1 van het Kiesbesluit
uiterlijk vrijdag 3 mei 2024 Mogelijkheid tot het indienen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen beschikking over geldigheid kandidatenlijst en de handhaving van kandidaten en aanduidingen art. I 7, eerste lid, van de Kieswet
uiterlijk vrijdag 10 mei 2024 Laatste dag waarop de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak kan doen (zes dagen na ontvangst beroepschrift) art. I 7, derde lid, van de Kieswet; art. Z 12 van de Kieswet
uiterlijk vrijdag 10 mei 2024 Laatste dag indienen verzoekschrift kiezers die per brief willen stemmen art. M 3, derde lid, van de Kieswet; art. Z 12 van de Kieswet
zo spoedig mogelijk nadat de lijsten onherroepelijk zijn
vastgesteld
Centraal stembureau maakt onherroepelijk vastgestelde kandidatenlijsten in de Staatscourant openbaar art. I 17 van de Kieswet
uiterlijk donderdag 23
mei 2024
Stempassen moeten in het bezit zijn van de kiezer art. J 7, tweede lid, van de Kieswet
uiterlijk donderdag 23
mei 2024
Burgemeester brengt eventuele afwijkende zittingstijden van de bijzondere stembureaus en de plaats waar de stemopneming zal plaatsvinden ter openbare kennis; burgemeester brengt zittingstijden en plaatsen waar de eventuele mobiele stembureaus worden gestationeerd ter openbare kennis; burgemeester en wethouders brengen moment en plaats van de zitting van het gemeentelijk stembureau ter openbare kennis. De kennisgevingen worden gedaan in het
Gemeenteblad
art. J 1, derde en vierde lid, art. J 4a, eerste lid en art.
Na 2, tweede lid, van de Kieswet
uiterlijk vrijdag 31 mei 2024 Burgemeester bezorgt aan het adres van de kiezers de kandidatenlijsten en een overzicht van de adressen en openingstijden van de stemlokalen en mobiele stembureaus, met vermelding van welke stemlokalen toegankelijk zijn voor mindervaliden, alsook een overzicht van de adressen en zittingstijden van het gemeentelijk stembureau en (bij meerdere locaties) waar de werkzaamheden voor welk
stembureau worden verricht
art. J 4, eerste lid, art. J 9 en art. Na 2, vierde lid van de Kieswet; art. J 1 van het Kiesbesluit
uiterlijk maandag 3 juni 2024 Mogelijkheid voor indienen schriftelijke verzoeken om een vervangende stempas, kiezerspas en schriftelijke verzoeken om te mogen stemmen bij schriftelijke volmacht art. J 8, derde lid, K 3, derde lid en art. L 7, eerste lid, van de Kieswet; art. Z 12 van de Kieswet
uiterlijk woensdag 5
juni 2024, 12:00 uur
Mogelijkheid voor mondelinge aanvraag vervangende stempas en kiezerspas art. J 8, derde lid en K 3, derde lid,
van de Kieswet
donderdag 6 juni 2024 DAG VAN STEMMING art. Y 8, en art. J 1 , tweede lid, van de
Kieswet
onmiddellijk na stemmen (niet eerder dan 21 uur) Stembureau verricht stemopneming (bij centrale stemopneming enkel op lijstniveau), stelt het aantal toegelaten kiezers vast en maakt hiervan proces-verbaal N 10 op. Stembescheiden worden verpakt en verzegeld art. J 1, vierde lid, art. N 1a-N 10 van de Kieswet; art. N 2 van het Kiesbesluit
onmiddellijk na stemopneming door het stembureau Stembureau draagt het proces-verbaal met de verzegelde stembescheiden over aan de burgemeester. De burgemeester draagt zorg voor transport en opslag tot aan de zitting van het gemeentelijk stembureau art. N 11 van de Kieswet; art. N 1, N 3 en N 4 van het Kiesbesluit
voorafgaand aan de zitting van het gemeentelijk
stembureau
Burgemeester draagt de stembescheiden over aan het gemeentelijk stembureau en maakt overdrachtsdocument N 5 op art. Na 9 van de Kieswet; art. N 5 van het Kiesbesluit
vrijdag 7 juni 2024 Openbare zitting gemeentelijk stembureau; verrichten van ofwel controle van de processen- verbaal van de stembureaus, ofwel centrale stemopneming; gemeentelijk stembureau stelt
t.a.v. iedere kandidaat en iedere lijst het totaal aantal stemmen in de gemeente vast, daarna wordt de zitting geschorst
art. Na 1, eerste lid, art. Na 10 e.v. ofwel art. Na 16 e.v. van de Kieswet; art. Na 26, art. Na 27, eerste lid en art.
Na 31 van de Kieswet; art. Y 22b
van de Kieswet
Maandag 10 juni 2024 (vanaf het moment waarop de stemming in elke lidstaat is gesloten) Hervatting openbare zitting gemeentelijk stembureau; opmaken proces-verbaal Na 31 art. Na 31 van de Kieswet; art. Y 22b van de Kieswet
onverwijld na vaststellen gemeentetotaal Burgemeester brengt proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau en een digitaal uitslagbestand over naar het desbetreffende hoofdstembureau; indien geen centrale stemopneming heeft plaatsgevonden worden ook de processen-verbaal van de stembureaus
en eventuele corrigenda overgebracht
art. Na 35 van de Kieswet
onverwijld na vaststellen gemeentetotaal tot 3 maanden na toelating
gekozenen
Burgemeester maakt de processen-verbaal van de stembureaus en het gemeentelijk stembureau, alsmede eventuele corrigenda en een digitaal uitslagbestand zonder
ondertekening elektronisch openbaar
art. Na 33 van de Kieswet
onverwijld na vaststellen gemeentetotaal totdat over toelating
gekozenen is beslist
Burgemeester legt afschriften van de processen-verbaal van de stembureaus en het gemeentelijk stembureau, alsmede eventuele corrigenda ter inzage op het gemeentehuis art. Na 34 van de Kieswet
dinsdag 11 juni 2024,
10:00 uur
Zitting hoofdstembureau van een kieskring tot vaststelling van het kieskringtotaal; opmaken
proces-verbaal O 7
art. O 4, O 5, O 6,
eerste lid en art. O
7 van de Kieswet
aansluitend aan zitting hoofdstembureau Hoofdstembureau maakt proces-verbaal O 7 met digitaal uitslagbestand zonder ondertekening elektronisch openbaar en legt een afschrift ter inzage op het gemeentehuis; overbrengen processen-verbaal, digitaal uitslagbestand en eventuele corrigenda naar het
centraal stembureau
art. O 8 en O 9; art. O 10 van de Kieswet
Maandag 10 juni t/m maandag 17 juni 2024,
11.00 uur (tot 48 uur vóór de zitting van het
centraal stembureau)
Personen kunnen bij het centraal stembureau schriftelijk melding maken van fouten in een proces-verbaal van een stembureau of een gemeentelijk stembureau art. P 1b van de Kieswet
na ontvangst gemeentetotaal (Maandag 10 juni t/m maandag 17 juni 2024) Centraal stembureau controleert de uitslag en draagt zo nodig het gemeentelijk stembureau op een mogelijke fout in de telling te onderzoeken art. P 1, P 1d en P 1e van de Kieswet
overwijld na opdracht centraal stembureau Gemeentelijk stembureau onderzoekt daartoe opgedragen in een openbare zitting de telling en stelt deze zo nodig opnieuw vast; opmaken proces-verbaal P 2a en corrigendum Na 14-2; openbaarmaken door de burgemeester en overbrengen gecorrigeerde telling naar het
centraal stembureau
art. P 1e, Na 33 en Na 34 van de Kieswet; art. P 2a en P 2b van het Kiesbesluit
na ontvangst gecorrigeerd gemeentetotaal Centraal stembureau verwerkt gecorrigeerde telling en stelt een corrigendum op bij het proces-verbaal O 7 van het hoofdstembureau; het hoofdstembureau maakt het gecorrigeerde kieskringtotaal openbaar art. P 1f en P 1g van de Kieswet
Woensdag 19 juni 2024,
11.00 uur
Openbare zitting centraal stembureau tot vaststelling van de uitslag; opmaken proces- verbaal P 22-1 art. P 20, eerste en tweede lid, P 20a, eerste lid, P 21 en P 22, eerste lid, van de Kieswet
onverwijld na zitting centraal stembureau Centraal stembureau maakt proces-verbaal P 22-1 met digitaal uitslagbestand zonder ondertekening elektronisch openbaar en legt
een afschrift ter inzage; overbrengen processen- verbaal en eventuele corrigenda naar de Tweede
Kamer
art. P 23 en P 24 van de Kieswet; art. Y 23 van de Kieswet
uiterlijk de dag na de vaststelling van de uitslag Voorzitter centraal stembureau stelt benoemden schriftelijk in kennis van hun benoeming en geeft tegelijk schriftelijk kennis van de benoeming aan de Tweede Kamer art. V 1 van de Kieswet; art. Y 25, tweede lid, van de Kieswet
uiterlijk de 10e dag na dagtekening kennisgeving
benoeming
Benoemde deelt de Tweede Kamer schriftelijk mee dat deze de benoeming aanneemt art. V 2, eerste lid, van de Kieswet
onverwijld De Tweede Kamer onderzoekt geloofsbrieven en besluit over toelating leden art. V 4, eerste lid, van de Kieswet; art. Y 25, eerste lid, van de Kieswet
dinsdag 16 juli 2024 Dag met ingang waarvan zittende Parlementsleden aftreden art. 11, vierde lid, van de Akte
dinsdag 16 juli 2024 Eerste vergadering van het nieuw gekozen Europees Parlement art. 11, derde lid, van de Akte
na vaststelling van de uitslag Centraal stembureau vernietigt ingeleverde kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen
en maakt daarvan proces-verbaal op
art. I 19 van de Kieswet
na vaststelling van de uitslag Centraal stembureau schrapt de geregistreerde aanduidingen uit het register die niet waren geplaatst boven een geldige kandidatenlijst art. G 1, zevende lid, van de Kieswet
na toelating gekozenen Gemeenten en hoofdstembureaus sturen digitale uitslagbestanden naar de Kiesraad ten
behoeve van opname in de Databank
art. Na 36 en O 11 van de Kieswet
3 maanden na toelating gekozenen Vernietiging van de verzegelde pakken met stembescheiden en processen-verbaal van de stembureaus en hiervan proces-verbaal
opmaken
art. Na 37 en V 11a van de Kieswet