Uitgebreide verkiezingskalender Eerste Kamerverkiezing 2023

Uitgebreide verkiezingskalender Eerste Kamerverkiezing 2023
TERMIJN WERKZAAMHEID GRONDSLAG
tijdig Centraal stembureau brengt ter openbare kennis wanneer de zitting plaatsvindt ter vaststelling van de kandidatenlijsten art. S 2, tweede lid, van de Kieswet
tijdig Centraal Bureau voor de Statistiek maakt inwonersaantallen per provincie van 1 januari openbaar art. U 2, derde lid, van de Kieswet
uiterlijk maandag 27 maart 2023 Mogelijkheid voor politieke groeperingen om een verzoek in te dienen om een aanduiding te registreren in het door het centraal stembureau bij te houden register art. G 1, eerste lid, van de Kieswet; art. Q 6 van de Kieswet
uiterlijk op de 6e dag na bekendmaking beschikking op het registratieverzoek Mogelijkheid tot het indienen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de beschikking op het registratieverzoek art. Q 6, vijfde lid, van de Kieswet
van dinsdag 4 april 2023 tot en met dinsdag 25 april 2023 Centraal stembureau stelt formulieren kandidaatstelling verkrijgbaar art. R 1 van het Kiesbesluit
dinsdag, april 25, 2023 DAG VAN KANDIDAATSTELLING art. Q 4 van de Kieswet
onverwijld na inlevering Centraal stembureau stuurt de ingeleverde lijsten voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba naar de gezaghebbers art. Ya 31b van de Kieswet
maandag 1 mei 2023, 14:00 uur Niet openbare zitting centraal stembureau t.b.v. onderzoek van de ingeleverde kandidatenlijsten; opmaken proces-verbaal I 1  art. S 1 van de Kieswet
onverwijld na zitting Centraal stembureau stelt inleveraar van geconstateerde verzuimen in kennis art. S 1, derde lid, van de Kieswet
onverwijld na zitting Centraal stembureau legt ingeleverde kandidatenlijsten ter inzage art. S 1a van de Kieswet
Dinsdag 2 mei, 9:00-17:00 uur
Woensdag 3 mei, 9:00-17:00 uur
Donderdag 4 mei, 9:00-17:00 uur
Mogelijkheid tot herstellen van verzuimen; tijdens de verzuimperiode mogelijkheid tot het ondertekenen van ondersteuningsverklaringen art. S 1, vierde lid, van de Kieswet
maandag 8 mei 2023, 16:00 uur Openbare zitting centraal stembureau over beslissing geldigheid van kandidatenlijsten, handhaving kandidaten en geplaatste aanduiding en het nummeren van de lijsten; opmaken proces-verbaal I 4 art. I 4 en I 12 van de Kieswet; art. S 2 van de Kieswet; art. Z 12 van de Kieswet
uiterlijk op de 4e dag na openbare zitting centraal stembureau Mogelijkheid tot het indienen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen beschikking over geldigheid kandidatenlijst en de handhaving van kandidaten en aanduidingen art. S 5 van de Kieswet
uiterlijk op de 6e dag na de ontvangst van het beroepschrift Laatste dag waarop de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak kan doen (zes dagen na ontvangst beroepschrift) art. I 7, derde lid, van de Kieswet
uiterlijk dinsdag 23 mei 2023 Centraal stembureau maakt onherroepelijke kandidatenlijsten en lijstnummers in de Staatscourant openbaar art. S 13 van de Kieswet
uiterlijk vrijdag 26 mei 2023 Centraal stembureau maakt de vastgestelde stemwaarden in de Staatscourant openbaar art. U 2, vierde lid, van de Kieswet
dinsdag 30 mei 2023, 15:00 uur DAG VAN STEMMING art. T 1 en Z 12, eerste lid, van de Kieswet
onmiddellijk na stemmen Stembureau verricht stemopneming, maakt proces-verbaal T 11 op art. T 6 e.v. van de Kieswet
onverwijld na vaststellen proces-verbaal Stembureau brengt proces-verbaal T 11 met de verzegelde stembescheiden over naar de voorzitter van het centraal stembureau art. T 11, derde lid, van de Kieswet
onverwijld na ontvangst processen-verbaal Centraal stembureau maakt afschriften processen-verbaal T 11 op een algemeen toegankelijke wijze zonder ondertekening elektronisch openbaar en legt afschriften ter inzage art. T 11, vierde lid, van de Kieswet
donderdag 1 juni 2023, 16:00 uur Openbare zitting centraal stembureau tot vaststelling van de uitslag, opmaken proces-verbaal U 16 art. U 16, eerste lid, van de Kieswet
onverwijld na zitting centraal stembureau Centraal stembureau maakt proces-verbaal U 16 elektronisch openbaar en zendt een van afschrift daarvan aan de Eerste Kamer  art. U 16, tweede en derde lid, van de Kieswet
uiterlijk de dag na de vaststelling van de uitslag Voorzitter centraal stembureau stelt benoemden schriftelijk in kennis van hun benoeming en geeft tegelijk schriftelijk kennis van de benoeming aan de Eerste Kamer art. V 1, eerste en derde lid, van de Kieswet
uiterlijk de 10e dag na dagtekening kennisgeving benoeming Benoemde deelt schriftelijk mee dat hij de benoeming aanneemt art. V 2, eerste lid, van de Kieswet
onverwijld en uiterlijk op maandag 12 juni 2023 Vertegenwoordigend orgaan in oude samenstelling onderzoekt geloofsbrieven en besluit over toelating leden art. V 4, eerste lid, van de Kieswet
dinsdag, juni 13, 2023 Dag met ingang waarvan zittende leden van de Eerste Kamer aftreden art. Q 2, derde lid, van de Kieswet
nadat over toelating van gekozenen is beslist Centraal stembureau vernietigt ingeleverde kandidatenlijsten en bijbehorende stukken (exclusief de instemmingsverklaringen) en maakt daarvan proces-verbaal op art. S 15 van de Kieswet
3 maanden na toelating gekozenen Vernietiging van de verzegelde pakken met stembiljetten en hiervan proces-verbaal opmaken art. U 18 van de Kieswet