Jaarverslag Kiesraad 2006

In 2006 heeft de Kiesraad zeven adviezen uitgebracht. Anders dan in voorgaande jaren het geval was, komen ook de werkzaamheden die de Kiesraad als centraal stembureau heeft verricht aan de orde. Een extra reden hiervoor is het feit dat het jaar 2006 vooral in het teken stond van verkieizngen; er waren gemeenteraadsverkiezingen en door de val van het kabinet in de zomer van 2006 was er een vervroegde Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2006. Mede door de stichting 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' was er veel aandacht voor het Nederlandse verkiezingsproces.

Op initiatief van het ministerie van BInnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in overleg met de Kiesraad medio 2005 een project 'Versterking Kiesraad' gestart. Doelstelling van het project was om door een meer onafhankelijke positionering van de Kiesraaad ten opzichte van het ministerie en door versterking van het secretariaat, de Kiesraad beter toe te rusten voor een optiomale verrichting van zijn taken.