Toetsingsrapport SQS OSV programma 4 en 5 26-1-2018

De Kiesraad heeft in januari 2018 OSV (Ondersteunende Software Verkiezingen) opnieuw laten toetsen. Het gaat om de software die door gemeenten kan worden gebruikt bij de vaststelling van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 en het referendum over de Wiv 2017. De toetsing, waarbij is nagegaan of de software voldoet aan de in de regelgeving opgenomen eisen, is uitgevoerd door SQS Software Quality Systems (SQS).

Conclusie van SQS is dat de software in hoofdlijnen aan die eisen voldoet. Bij het testen van de functionaliteit voor de berekening van de verkiezingsuitslag en de bijbehorende zetelverdeling geeft SQS aan geen onvolkomenheden te zijn tegengekomen. In het rapport wordt een drietal verbetervoorstellen geformuleerd. Deze voorstellen hebben te maken met een inzichtelijker opbouw van de software, een beschrijving in de documentatie, en met het gebruik van verouderde softwarecomponenten. De bevindingen in het rapport bevestigen dat het ter voorkoming van manipulatie van belang blijft dat gemeenten de software overeenkomstig de voorwaarden gebruiken. Dat wil o.a. zeggen op een fysiek gescheiden netwerk of ‘stand alone’ computer, niet verbonden met internet. Daarnaast moeten de uitslagen tweemaal worden ingevoerd, door verschillende personen, en vindt er geen digitale overdracht (met usb-sticks) van de optellingen plaats.

In januari 2017 had de Kiesraad de beveiliging van OSV laten onderzoeken door het bedrijf Fox-IT. Na de Tweede Kamerverkiezing is op basis hiervan een aantal aanpassingen doorgevoerd in OSV.