Advies over de wijziging van de Kiesregeling in verband met EU-burgers die in Nederland willen stemmen

Mensen die in Nederland verblijven met een nationaliteit van een andere EU-lidstaat kunnen onder bepaalde voorwaarden in Nederland hun stemrecht voor het Europees Parlement uitoefenen. Het gaat om personen ouder dan achttien jaar, die wonen in Nederland, over de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie beschikken en noch in Nederland noch in het land van herkomst uit het kiesrecht zijn ontzet. Zij kunnen zich met modelformulier Y 32 bij hun woongemeente laten registreren als kiezer voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt voor het modelformulier tekstueel aan te passen. De Kiesraad ziet in de gekozen uitwerking geen reden tot het maken van nadere opmerkingen. De voorgestelde wijziging verduidelijkt het modelformulier en draagt bij aan het tegengaan van strafbaar dubbel stemmen.

De Kiesraad geeft nog mee dat het de praktijk behulpzaam is als vanuit het ministerie aangepaste hulpdocumenten worden opgeleverd in de erkende Europese talen zodat kiezers goed begrijpen welke gegevens precies moeten worden ingevuld, ook als zij de Nederlandse taal niet geheel beheersen.