Advies wijziging Kiesbesluit

De minister van BZK is van plan het Kiesbesluit te wijzigen in verband met de nieuwe procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen en de invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland. De Kiesraad doet in zijn advies een concreet voorstel voor nieuwe technische eisen aan de logo’s van politieke partijen die op het stembiljet voor kiezers buiten Nederland worden ingezet. Verder adviseert de raad overlap tussen Kieswet en Kiesbesluit te vermijden, de handelwijze bij schorsing het telproces in het stembureau te verduidelijken en de eisen aan digitale telbestanden toe te voegen. Ook stelt de Kiesraad voor om het bezorgmoment van kiezersinformatie te vervroegen.