Advies over de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19

De Kiesraad stemt op hoofdlijnen in met een wetsvoorstel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over maatregelen voor de komende verkiezingen met het oog op de bescherming tegen COVID-19. Op enkele punten is de Kiesraad echter kritisch. Met name is de Kiesraad geen voorstander van het verhogen van het aantal volmachtstemmen per gevolmachtigde van 2 naar 3. Ook vindt de Kiesraad het bezwaarlijk om bepaalde stemlokalen slechts voor een beperkte groep kiezers open te stellen. De Kiesraad doet verder in het advies een voorstel om de voorgestelde taakverdeling tussen stembureauleden te verbeteren.