Vacature: lid van de Kiesraad

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten.

De Kiesraad is de onafhankelijke autoriteit in Nederland op het gebied van verkiezingen. De missie van de Kiesraad is dat iedereen de uitslag van de verkiezingen kan vertrouwen. 

Wegens het vertrek van een van de leden van de Kiesraad wordt u uitgenodigd om uw belangstelling kenbaar te maken voor de vervulling van de vacature:

Lid van de Kiesraad
profiel juridisch/politicologie/openbaar bestuur
(+/- 6 uur per week)

Kiesraad bijeen in openbare zitting uitslagvaststelling Tweede Kamerverkiezing 2023
Beeld: ©Kiesraad

Uw profiel

Als lid van de Kiesraad heeft u oog voor het maatschappelijk belang van de Kiesraad als onafhankelijke en betrouwbare organisatie. Als raadslid levert u een bijdrage aan de onafhankelijke oordeelsvorming binnen de Raad. U beschikt daartoe over een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en bent op collegiale samenwerking gericht.

Vanwege de samenstelling van de raad zijn we op zoek naar een lid met het profiel van kennis van het kiesrecht en verkiezingen. Bij voorkeur met bestuurlijke ervaring in het openbaar bestuur, zoals een voormalig burgemeester. U heeft een juridische en/of politicologische achtergrond en kunt op basis van uw kennis en ervaring een bijdrage leveren aan de kracht van de adviezen van de Kiesraad over onderhoud en versterking van het stelsel van verkiezingen, en de uitvoering, robuustheid en toegankelijkheid daarvan.

U bent ook in meer algemene zin in staat om als bestuurder een belangrijke bijdrage te leveren aan de uitvoering van de taken van de Kiesraad, waaronder die als centraal stembureau.

Op dit moment is wetgeving in behandeling die regelt dat de Kiesraad als verkiezingsautoriteit aanvullende bevoegdheden en taken krijgt, o.a. op het terrein van kwaliteitsbevordering en het gebruik van digitale middelen in het verkiezingsproces. Als raadslid levert u een toekomstgerichte bijdrage aan de hiermee gepaarde transitie.

Inclusiviteit

Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van de Raad waardoor we optimaal kunnen aansluiten bij de behoefte uit de samenleving. Bij de samenstelling van de Raad wordt gestreefd naar inclusiviteit, waaronder een evenredige participatie van vrouwen en personen behorende tot etnische of culturele minderheidsgroepen.

Onverenigbaarheden

Het lidmaatschap van de Kiesraad is niet verenigbaar met functies of nevenactiviteiten die tot twijfel zouden kunnen leiden over de onafhankelijke en onpartijdige oordeelsvorming door de Kiesraad (o.m. een actieve rol in de keten van het verkiezingsproces, een actieve politiek-bestuurlijke functie dan wel een actieve bestuurlijke rol binnen een politieke partij).

Taken Kiesraad

De Kiesraad is centraal stembureau bij de verkiezingen voor de Eerste en Tweede Kamer en de Nederlandse leden van het Europees Parlement. De Kiesraad adviseert de regering en het parlement over verkiezingen en het kiesrecht. Dit doen we gevraagd en ongevraagd. We evalueren iedere verkiezing en adviseren de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over mogelijke verbeteringen.
In het verkiezingsproces wordt digitalisering ingezet als hulpmiddel. De Kiesraad is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de ondersteunende software die gebruikt wordt bij de kandidaatstelling en de vaststelling van de uitslagen van verkiezingen. De Kiesraad krijgt daarnaast extra taken en bevoegdheden in de kwaliteitsbevordering van de uitvoering van het verkiezingsproces. Zo kunnen we samen met gemeenten verder werken aan de kwaliteit van het verkiezingsproces.
De Kiesraad is als informatie- en expertisecentrum over verkiezingen benaderbaar voor iedereen die uitleg wil over het verkiezingsproces.

Het uitgangspunt van het werk van de Kiesraad zijn negen waarborgen van het verkiezingsproces: transparantie, controleerbaarheid, integriteit, kiesgerechtigdheid, stemvrijheid, stemgeheim, uniciteit, toegankelijkheid en onafhankelijkheid.

Vergaderingen

De Kiesraad komt in de regel twee keer per maand op maandagmiddag bijeen in Den Haag. Daarnaast werkt de Kiesraad met voorbereidende commissies binnen de raad (commissie Advies en commissie Uitvoering). U neemt deel aan de commissie Advies. Ook wordt incidenteel de aanwezigheid van de leden verwacht bij bijeenkomsten in binnen- en buitenland. In verkiezingstijd komt de Kiesraad vaker bijeen, o.a. in verband met zittingen als centraal stembureau.

Vergoeding en benoemingsperiode

De leden van de Raad ontvangen een vaste maandelijkse vergoeding, corresponderend met het maximum van schaal 18 van de collectieve arbeidsovereenkomst die is overeengekomen voor de ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn, waarbij de deeltijdfactor momenteel is vastgesteld op 0,17 fte (gemiddeld 6 uur per week). Daarnaast worden reiskosten vergoed. De functie van lid van de Kiesraad valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).

De Kiesraad is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo), dat valt onder de Kaderwet zbo’s. Ook zijn enkele bepalingen uit de Kaderwet adviescolleges van toepassing op de Kiesraad. De leden van de Kiesraad worden benoemd bij koninklijk besluit op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor een periode van vier jaar is mogelijk.

Ondersteuning Kiesraad

De Kiesraad wordt ondersteund door een ambtelijk bureau dat momenteel uit 38,5 (vaste) fte bestaat. De dagelijkse leiding over het bureau is gemandateerd aan de secretaris-directeur en zijn plaatsvervanger.

Interesse?

Voor meer informatie over de functie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de de heer W.J. Kuijken, voorzitter van de Kiesraad en/of de heer J.H. Klok, secretaris-directeur van de Kiesraad, per e-mail: solliciteren@kiesraad.nl of per telefoon 070-426 6266. Meer informatie over de organisatie is te vinden op: www.kiesraad.nl

Uw reactie en curriculum vitae dient u vóór 19 februari 2024 te sturen naar: solliciteren@kiesraad.nl of naar:

De Kiesraad
T.a.v. de voorzitter
Dhr. Wim Kuijken
Muzenstraat 85
2511 WB ’s-Gravenhage

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Gesprekken vinden naar verwachting plaats in de week van 26 februari en/of de week van 4 maart.