Afwijzing wijzigingsverzoek 'Bescherming Bevolking'

De Kiesraad heeft op 3 augustus 2023 het verzoek afgewezen om de aanduiding ‘DE FEESTPARTIJ (DFP)’ in het register van aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezing te wijzigen in ‘Bescherming Bevolking’. De afwijzing vindt plaats op grond van artikel G 1, vierde lid onder c, van de Kieswet.

De Kiesraad vindt deze aanduiding misleidend voor kiezers, omdat met inschrijving van de aanduiding ‘Bescherming Bevolking’ bij de kiezer ten onrechte de indruk zou kunnen ontstaan dat de politieke groepering gelieerd is aan de voormalige civiele hulpverleningsorganisatie Bescherming Bevolking. Het erfgoed van deze organisatie wordt in stand gehouden door het Museum Bescherming Bevolking dat is ondergebracht in de stichting Korpora – Erfgoed Publieke Veiligheid.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Kieswet (artikel G 5, eerste lid) en de Algemene wet bestuursrecht (artikel 8:1) tegen dit besluit van de Kiesraad beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit van de Kiesraad is gepubliceerd in de Staatscourant, deze publicatie vindt u hier:  https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-22344.html