Advies over de Wet vervroegd stemmen

Tijdens de coronapandemie konden kiezers voor het eerst vervroegd stemmen op de twee dagen voorafgaand aan de dag van stemming. In het wetsvoorstel 'Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal' wordt voorgesteld om vervroegd stemmen permanent in te voeren.

Beeld: ©Kiesraad / Martijn Beekman

De Kiesraad is van oordeel dat het wetsvoorstel uitvoering geeft aan enkele belangrijke afspraken uit de Verkiezingsagenda 2030. Het uitgangspunt bij dit onderdeel van de Verkiezingsagenda 2030 is het faciliteren van de burger in het verkiezingsproces. Dit wetsvoorstel geeft hier gehoor aan. Naar het oordeel van de Kiesraad vergroot vervroegd stemmen de mogelijkheden voor kiezers om hun stem zelfstandig uit te brengen. Daarnaast verwacht de Kiesraad dat vervroegd stemmen op termijn een positief effect kan hebben op de opkomstcijfers. De Kiesraad staat ook positief tegenover het terugbrengen van het aantal volmachten naar één per persoon.

De Kiesraad erkent tegelijkertijd dat aan de uitvoerbaarheid van vervroegd stemmen ook grotere lasten en uitdagingen verbonden zijn. Het verkiezingsproces moet uitvoerbaar blijven. Daarom adviseert de Kiesraad een aantal maatregelen om de uitvoeringslast van het wetsvoorstel te beperken én om een uitvoeringstoets uit voeren op het uiteindelijke concept wetsvoorstel. Eventueel geeft de Kiesraad in overweging om het aantal dagen waarop vervroegd kan worden gestemd terug te brengen naar één dag.