Kiesraad adviseert om de kandidaatstellingsprocedure anders in te richten

De Kiesraad vindt dat er veranderingen nodig zijn om de kandidaatstellingsprocedure robuuster en efficiënter in te richten. Politieke partijen moeten de kandidatenlijst digitaal kunnen indienen en kiezers moeten de mogelijkheid krijgen om een ondersteuningsverklaring digitaal af te leggen bij de gemeenten.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

Dat staat in het advies ‘Verbeteringen procedure kandidaatstelling’. Het advies wordt uitgebracht op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister vroeg om dit advies naar aanleiding van de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 waarin de raad pleitte voor een spoedige verbetering van de kandidaatstellingsprocedure.

De Kiesraad constateerde in de evaluatie van de TK-verkiezing van 2021 dat de termijnen voor de kandidaatstellingsprocedure te krap zijn. De raad adviseert nu om een periode van kandidaatstelling in te voeren waarin politieke partijen hun lijst kunnen indienen. Verzuimen dienen in die periode hersteld te worden. Nu gebeurt dat pas na de dag van kandidaatstelling. Het advies bevat een voorstel voor een nieuwe tijdlijn voor het kandidaatstellingsproces, waarin ook meer tijd is ingeruimd voor de beoordeling van de lijsten door het centraal stembureau.

Om de geadviseerde verbeteringen in te voeren, is een wijziging van de Kieswet nodig. De Kiesraad adviseert om snel te beginnen aan dit wetgevingstraject zodat het wetsvoorstel eind 2023/begin 2024 kan worden ingediend bij de Tweede Kamer.