Uitspraken beroepszaken registraties Tweede Kamerverkiezingen

Tegen het besluit van de Kiesraad om de aanduiding ‘Evert!’ in te schrijven in het register voor de Tweede Kamerverkiezing werd beroep aangetekend. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verklaarde de zaak niet-ontvankelijk. Ook tegen het besluit van de Kiesraad om het registratieverzoek van het logo van ‘OPRECHT’ buiten behandeling te stellen werd beroep ingesteld. Dit beroep werd ongegrond verklaard.

Registratie ‘Evert!’

Een kiezer tekende beroep aan tegen de registratie van de aanduiding ‘Evert!’. De naam van de partij is volgens hem misleidend omdat hij dezelfde naam heeft. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vond echter dat deze kiezer zich daarmee onvoldoende onderscheidde van andere kiezers met diezelfde voornaam en dat hij daarom geen belanghebbende was in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. De Afdeling verklaarde het beroep niet-ontvankelijk.

Logo ‘OPRECHT’

De groepering ‘OPRECHT’ tekende beroep aan tegen het besluit om het verzoek tot registratie van het logo van ‘OPRECHT’ buiten behandeling te stellen. De Kiesraad had hiertoe besloten omdat het verzoek na een eerste aanvulling nog steeds onvolledig was. Aangezien inmiddels de laatste dag van registratie gepasseerd was, had dit tot gevolg dat het logo niet opgenomen kan worden op het stembiljet voor kiezers buiten Nederland. Volgens de groepering was de Kiesraad in gebreke gebleven om opnieuw tijdig de gelegenheid te geven het verzoek aan te vullen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State was het daar niet mee eens. De Afdeling stelt voorop dat een indiener van een verzoek er zelf verantwoordelijk voor is dat het verzoek op de uiterste dag van de termijn volledig is. Het centraal stembureau mocht de aanvraag daarom buiten behandeling laten.