Vacature lid Kiesraad

Vanwege het vertrek van één van de leden van de Kiesraad worden geïnteresseerden uitgenodigd om hun belangstelling kenbaar te maken voor deze vacature.

De Kiesraad is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en de Staten-Generaal op het terrein van kiesrecht en verkiezingen. De Kiesraad treedt op als centraal stembureau en stelt de uitslag van de verkiezingen voor de Eerste en Tweede Kamer en voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement vast. Verder is de Kiesraad informatiecentrum voor burgers, gemeenten, provincies en waterschappen, politieke partijen en media. De Kiesraad bestaat uit zeven leden en wordt ondersteund door een secretariaat (16 fte’s).

Uw profiel

U bent jurist met een uitstekende kennis van het staatsrecht en in het bijzonder van het kiesrecht en het verkiezingsproces. Praktijkervaring met betrekking tot het verkiezingsproces strekt tot aanbeveling. Als kandidaat wordt van u verwacht dat u een belangrijke bijdrage levert aan de onafhankelijke oordeelsvorming binnen de Raad. U heeft een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en draagt kennis van het functioneren van de rijksoverheid en van de vertegenwoordigende organen in ons land.

Bij de samenstelling van de Raad wordt gestreefd naar een evenredige participatie van mannen en vrouwen en naar deelname van personen behorende tot minderheidsgroepen.

Vergaderingen

De Kiesraad komt in de regel één keer per maand bijeen. Daarnaast wordt incidenteel de aanwezigheid van de leden verwacht bij bijeenkomsten in binnen- en buitenland. In verkiezingstijd zal de Kiesraad vaker bijeenkomen in verband met zittingen als centraal stembureau. De vergaderingen vinden plaats in Den Haag en nemen doorgaans een (maandag)middag in beslag.

Onverenigbaarheden

Het lidmaatschap van de Kiesraad wordt geacht onverenigbaar te zijn met iedere functie die tot gerede twijfel zou kunnen leiden over de onafhankelijke en onpartijdige oordeelsvorming door de Kiesraad (o.m. een actieve rol in een politiek-bestuurlijke functie, dan wel een actieve bestuurlijke rol binnen een politieke partij).

Het lidmaatschap van de Kiesraad kan beperkingen meebrengen in de individuele uitingsvrijheid van de leden inzake aangelegenheden die behoren tot het aandachtsterrein van de Kiesraad.

Vergoeding en benoemingsperiode

De leden van de Raad ontvangen per vergadering een vergoeding van € 274,79. 

Daarnaast worden gemaakte reiskosten vergoed. De leden van de Kiesraad worden benoemd bij koninklijk besluit op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk voor maximaal twee periodes van ieder vier jaar.

Interesse?

Geïnteresseerden dienen hun reactie en curriculum vitae vóór 28 september 2018 te sturen naar solliciteren@kiesraad.nl of naar:

De Kiesraad

T.a.v. de voorzitter

mr. J.G.C. Wiebenga

Muzenstraat 85

2511 WB ’s-Gravenhage

Voor meer informatie over de functie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de heer mr. M. Bakker, secretaris-directeur van de Kiesraad, per e-mail (melle.bakker@kiesraad.nl) of per telefoon 070-4266266.