Advies aanpassing modellen (formulieren) voor kiescolleges

De Kiesraad heeft een advies uitgebracht over de aanpassing van modellen (formulieren) in verband met de verkiezingen van kiescolleges in Caribisch Nederland. Het gaat om formulieren voor de registratie van een partijnaam, kandidatenlijsten, stembiljet, vaststelling van het aantal stemmen en benoeming van nieuwe leden. Door de introductie van kiescolleges op Bonaire, Sint Eustatius en Saba krijgen Nederlandse inwoners van deze eilanden vanaf 2019 invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.

De Kiesraad kan zich vinden in de wijziging van de Kies- en referendumregeling waarin de aanpassingen van de formulieren zijn uitgewerkt. De Raad adviseert wel om de Friestalige versies van de modellen voor de kiescollegeverkiezingen en de eilandsraadsverkiezingen achterwege te laten. Daarnaast adviseert de Kiesraad om te verduidelijken of, en zo ja onder welke situaties, de Friestalige modellen voor Tweede Kamerverkiezingen, Eerste Kamerverkiezingen en Europees Parlementsverkiezingen gebruikt kunnen worden.