Benoeming M.C.T. Fiers tot lid van de Eerste Kamer

De Kiesraad heeft op 3 april 2018 mevrouw M.C.T. (Mary) Fiers benoemd als Eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Het betreft de benoeming in de vacature die met ingang van 28 maart 2018 is ontstaan door het ontslag van mevrouw J. (Jannette) Beuving.

Nadat de Kiesraad een kandidaat heeft benoemd, heeft deze bij een tijdelijke vacature vanwege zwangerschap of ziekte 10 dagen de tijd om zijn of haar benoeming aan te nemen. Bij benoeming in een reguliere vacature heeft de kandidaat 28 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Vervolgens onderzoekt de Eerste Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de kandidaat zitting neemt in de Kamer. Het kan zijn dat de kandidaat de benoeming niet aanneemt of niet als Kamerlid wordt toegelaten. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.