Benoeming W.W. van Zandbrink tot lid van de Eerste Kamer

De Kiesraad heeft op 12 februari 2018 de heer W.W. (Wouter) van Zandbrink benoemd tot Eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Het betreft de benoeming in de vacature die met ingang van 9 februari 2018 is ontstaan door het ontslag van mevrouw M.A.M. (Marleen) Barth.

Nadat de Kiesraad een kandidaat heeft benoemd, heeft deze bij een reguliere vacature 28 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Vervolgens onderzoekt de Eerste Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de kandidaat zitting neemt in de Kamer. Het kan zijn dat de kandidaat de benoeming niet aanneemt of niet als Kamerlid wordt toegelaten. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.