Referendum over Wiv gaat door

Er komt een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Op basis van een steekproef heeft de Kiesraad 384.126 verzoeken voor het houden van een referendum over de Wiv als geldig aangemerkt. Het referendum wordt binnen zes maanden gehouden. De Kiesraad heeft dit bekendgemaakt in een openbare zitting op woensdag 1 november.

Beeld: ©Kiesraad / Martijn Beekman

Sinds de Wet raadgevend referendum in 2015 van kracht werd, zijn bijna alle door het parlement aangenomen wetten en goedgekeurde verdragen ‘referendabel’. Dit houdt in dat kiesgerechtigden verzoeken tot het houden van een referendum over die wetten/verdragen kunnen indienen. Na de Associatieovereenkomst over Oekraïne is dit de tweede keer dat zowel de inleidende fase (met minimaal 10.000 geldige verzoeken) als de definitieve fase (met minimaal 300.000 geldige verzoeken) is gehaald.

Ondersteuningsverklaringen

In 6 weken tijd zijn in totaal 417.354 ondersteuningsverklaringen ingediend voor een referendum over de Wiv. Daarvan waren er 219 ongeldig, omdat ze buiten de gestelde termijn zijn ingediend of niet op het officiële formulier. Op basis van een aselecte steekproef met een omvang van 4.107 verzoeken is vastgesteld dat 92,09 % van de overige verzoeken geldig waren. Wanneer dit percentage wordt toegepast op het totaal aantal verzoeken dan betekent dit dat in totaal 384.126 geldige verzoeken zijn ingediend.

Referendumcommissie

De Referendumcommissie maakt binnenkort bekend wanneer het referendum plaatsvindt. Het is waarschijnlijk dat het referendum wordt gecombineerd met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De Kiesraad zal centraal stembureau zijn voor het referendum en de definitieve uitslag vaststellen.

Raadgevend referendum

Bij een opkomst van minimaal 30% van de kiesgerechtigden, moet de regering zich opnieuw beraden over de Wiv. De uitslag van het referendum is een advies en is niet bindend. Intrekking of instemming van de wet kan niet worden afgedwongen.