Eerste Kamer stemt in met wijzigingen Kieswet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet. Met deze wetswijziging is duidelijkheid ontstaan over de datum van de volgende gemeenteraadsverkiezingen; die vinden plaats op 19 maart 2014. De wet maakt het verder eenvoudiger voor Nederlanders in het buitenland om te stemmen. Ook wordt bepaald dat stembureauleden voortaan 18 jaar moeten zijn en een training dienen te volgen. De wijzigingen vloeien voor een belangrijk deel voort uit de evaluaties van de verkiezingen van 2009, 2010, 2011 en 2012. De regering vindt het belangrijk dat de wijzigingen nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen in werking treden.

©Jeroen van der Meyde

Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer was er veel aandacht voor het toekennen van actief kiesrecht (stemrecht) en passief kiesrecht (het recht om zich kandidaat te stellen) aan alle inwoners van de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius, Saba) die daar langer dan vijf jaar verblijven. Veel partijen vonden het ongelukkig dat deze regeling weer moet worden teruggedraaid op het moment dat een voorgestelde grondwetswijziging in werking treedt. De minister heeft nu toegezegd dat de desbetreffende bepaling in de wet niet in werking zal treden. Verder zal hij op kort termijn een wetswijziging indienen ('veegwet') om te voorkomen dat niet-Nederlanders na de grondwetswijziging stemrecht hebben voor de eilandsraad (en dus via die weg invloed hebben op de samenstelling van de Eerste Kamer).


Meer informatie?

Hier vindt u het wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet.

Hier vindt u informatie over het wetsvoorstel op de site van de Eerste Kamer.