Wat is het ronselen van volmachtstemmen?

Onder ronselen van volmachten verstaat de Kieswet het stelselmatig aanspreken of anderszins persoonlijk benaderen van kiezers om hen een onderhandse volmacht af te laten geven. Dit is strafbaar.

Het ronselen van volmachtstemmen is in strijd met het uitgangspunt dat het initiatief tot het verzoek om bij volmacht te stemmen en de keuze van de gemachtigde bij de kiezer ligt.

Algemene informatievoorziening, bijvoorbeeld in een informatiebrochure, om kiezers te wijzen op de mogelijkheid om een volmachtstem uit te brengen, is toegestaan. Kiezers kunnen vervolgens zelf de keuze maken of zij hun stem al dan niet bij volmacht willen uitbrengen.

Volmachtverlening is bedoeld om kiezers die zelf niet in staat zijn in persoon aan een verkiezing deel te nemen, maar toch hun stem willen uitbrengen, de gelegenheid te bieden hun stem te laten uitbrengen door een door hen aangewezen gemachtigde.

Kiezers die aanleiding hebben om te denken dat er stemmen geronseld zijn, kunnen aangifte doen bij de politie.