Mag een kiezer een foto van zijn ingevulde stembiljet maken?

Ja, de Kieswet bevat geen grondslag om mobiele telefoons te verbieden in het stemlokaal of een dergelijke stem achteraf ongeldig te verklaren.

Het gebruik van een camera in het stemlokaal mag er echter niet toe leiden dat het stemgeheim van andere kiezers niet (meer) is gewaarborgd. Van belang is verder dat een stemming rustig en ordelijk verloopt en dat kiezers niet worden belemmerd of gehinderd in het uitbrengen van hun (geheime) stem. Uiteraard mogen andere kiezers niet tegen hun zin gefotografeerd (of gefilmd) worden.

Een kiezer mag in geen enkel geval worden verplicht of gedwongen tot het maken van een foto met zijn ingevulde stembiljet. Dwang en omkoping zijn strafbaar gesteld in de artikelen 125 en 126 van het Wetboek van Strafrecht.