Wat gebeurt er met stembiljetten na een hertelling?

Na het tellen van de stemmen worden de stembescheiden in verzegelde pakken bewaard door de gemeente. Bij een eventuele hertelling op verzoek van een centraal stembureau of het vertegenwoordigend orgaan, wordt de hertelling gedaan door het gemeentelijk stembureau, in opdracht van het centraal stembureau of het vertegenwoordigend orgaan. Het centraal stembureau of het orgaan waarvoor de verkiezing plaatsvond kan besluiten tot het organiseren van een hertelling. Uitzondering vormt de Europees Parlementsverkiezing, bij deze verkiezing kan de Kiesraad of de Tweede Kamer besluiten tot een hertelling.

Als de hertelling is afgerond, bewaart de burgemeester de pakken tot 3 maanden nadat over de toelating van de gekozenen is beslist. Na het verstrijken van deze termijn worden de pakken vernietigd, tenzij er een strafrechtelijk onderzoek loopt of sprake is van strafvervolging.  Binnen deze termijn is de burgemeester bevoegd de pakken met de stembiljetten en de processen-verbaal voor strafrechtelijk onderzoek over te dragen aan de officier van justitie.
Zie Kieswet, artikel Na 37 en Na 38.