Kunnen kandidaten worden geschrapt en leidt dit tot een lege plek op de kandidatenlijst?

Na de dag van kandidaatstelling kan een ingediende lijst niet meer op verzoek van partijen of kandidaten worden gewijzigd. Wel kan het centraal stembureau bij de beoordeling van de kandidatenlijsten tot de conclusie komen dat een kandidaat moet worden geschrapt. Dit leidt overigens niet tot een lege plek op de lijst. De daaropvolgende kandidaten op de lijst schuiven dan gewoon een plaats op.

Het centraal stembureau schrapt de naam van de kandidaat van de lijst:   

  1. die niet is vermeld in overeenstemming met artikel H 2 van het Kiesbesluit (Eerste Kamer: Kieswet art. R 6)
  2. van wie de verklaring dat hij instemt met zijn kandidaatstelling op de lijst ontbreekt
  3. die buiten Nederland woont en geen gemachtigde heeft aangewezen
  4. die tijdens de zittingsperiode van het orgaan waarvoor de verkiezing plaatsvindt, niet de vereiste leeftijd bereikt
  5. die geen verklaring van voorgenomen vestiging heeft ingeleverd, terwijl de kandidaat niet in het gebied woont waarvoor de verkiezing wordt gehouden (bijvoorbeeld provincie, gemeente of waterschap)
  6. die zo'n verklaring van voorgenomen vestiging ook voor een verkiezing elders heeft ingeleverd
  7. die voorkomt op meer dan één van de ingeleverde kandidatenlijsten
  8. van wie een uittreksel uit het register van overlijden of een afschrift van de akte van overlijden is ingeleverd
  9. die op de lijst voorkomt na het maximaal aantal toegelaten kandidaten

Een aantal van bovenstaande redenen tot schrapping is een herstelbaar verzuim (1,2,3,5). Wanneer het centraal stembureau op de dag van kandidaatstelling één van deze verzuimen constateert, brengt het de indiener van de kandidatenlijst hiervan op de hoogte. De partij kan het verzuim binnen drie dagen herstellen door de stukken aan te vullen. Als deze verzuimen dan niet hersteld zijn, dan schrapt het centraal stembureau de kandidaat alsnog.

Zie Kieswet art. I 2 en art. I 6. Alleen voor de Eerste Kamerverkiezing: Kieswet art. S 1 en Kieswet art. S 4.