Uitgebreide verkiezingskalender Provinciale Staten en Waterschap 2023

Uitgebreide verkiezingskalender Provinciale Staten en Waterschap 2023
TERMIJN WERKZAAMHEID GRONDSLAG
tijdig De leden en plaatsvervangende leden van het centraal stembureau worden benoemd door gedeputeerde staten of het dagelijks bestuur (een benoeming geldt voor 4 kalenderjaren). Burgemeester en wethouders van de gemeente waar de staten vergaderen en het dagelijks bestuur wijzen locaties aan voor de zittingen art. E 17, E 18 en E 20; art. E 21 van de Kieswet
tijdig Als er meerdere kieskringen zijn benoemen burgemeester en wethouders van de daartoe door provinciale staten aangewezen gemeente de leden en plaatsvangende leden van het hoofdstembureau van de kieskring (een benoeming geldt voor één verkiezing) art. E 1, tweede lid, art. E 11 en E 12 van de Kieswet
tijdig Burgemeester en wethouders stellen een (of meer) gemeentelijk stembureaus in en wijzen zittingslocaties en -tijden aan. Benoemen leden en plaatsvervangende leden van het gemeentelijk stembureau; benoemen of aanwijzen ondersteuners art. E 7, eerste en tweede lid, E 8, eerste lid, Na 2, eerste lid; art. Na 6, eerste lid, van de Kieswet
tijdig Burgemeester en wethouders stellen stembureaus in, wijzen stemlokalen aan en benoemen leden en plaatsvervangende leden van de stembureaus art. E 3, eerste lid en tweede lid, E 4, eerste lid en J 4, eerste en tweede lid, van de Kieswet
tijdig De gemeente organiseert een training voor de leden en plaatsvervangende leden van de stembureaus en het gemeentelijk stembureau en de ondersteuners van het gemeentelijk stembureau art. E 4, tweede lid en E 8, tweede lid, en Na 6, tweede lid, van de Kieswet
tijdig Burgemeester en wethouders kunnen besluiten dat kiezers kunnen stemmen in één of meer stemlokalen die liggen in de gemeente maar buiten het gebied van het orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden. art. J 5, tweede lid, van de Kieswet
uiterlijk maandag 19 december 2022 Mogelijkheid voor politieke groeperingen om een verzoek in te dienen om een aanduiding te registreren in het door het centraal stembureau bij te houden register art. G 2, eerste lid, en G 2a, eerste lid, van de Kieswet
uiterlijk op de 6e dag na bekendmaking beschikking op het registratieverzoek Mogelijkheid tot het indienen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de beschikking op het registratieverzoek art. G 5, eerste lid, onder a, van de Kieswet
woensdag, december 21, 2022 Het centraal stembureau voor de Tweede Kamerverkiezing brengt de aldaar geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen en de namen van de gemachtigden en hun plaatsvervangers ter openbare kennis in de Staatscourant art. G 1, achtste lid, van de Kieswet
uiterlijk woensdag 4 januari 2023 Centraal stembureau beslist over niet-doorwerking van een geregistreerde aanduiding die naar het oordeel van het centraal stembureau tot verwarring kan leiden art. G 4, derde lid, van de Kieswet
uiterlijk op de 6e dag na bekendmaking beschikking tot niet laten doorwerken Mogelijkheid tot het indienen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de beschikking over
niet-doorwerking
art. G 5, eerste lid, onder b, van de Kieswet
uiterlijk maandag 9 januari 2023 Centraal stembureau brengt in het Provinciaal blad of Waterschapsblad ter openbare kennis waar en wanneer kandidatenlijsten, alsmede de daarbij horende stukken, kunnen worden ingeleverd art. H 1, tweede lid, van de Kieswet
van maandag 9 januari 2023 tot en met maandag 30 januari 2023 Gemeente stelt formulieren kandidaatstelling verkrijgbaar. Het formulier voor de instemmingsverklaring is ook verkrijgbaar bij het centraal stembureau art. H 1 van het Kiesbesluit
uiterlijk maandag 16 januari 2023 Waarborgsommen kandidaatstelling moeten ontvangen zijn (termijn van orde) art. H 3, eerste lid, van het Kiesbesluit
van maandag 16 januari 2023 tot en met maandag 30 januari 2023 Mogelijkheid tot afleggen van ondersteuningsverklaringen art. H 4, derde lid, van de Kieswet
uiterlijk maandag 30 januari 2023 Burgemeester en wethouders maken bekend als er is besloten dat de stemopneming centraal wordt uitgevoerd door het gemeentelijk stembureau art. N 1, tweede lid, van de Kieswet
uiterlijk maandag 30 januari 2023 De Kiesraad maakt in de Staatscourant de controleprotocollen openbaar, bestemd voor het gemeentelijk stembureau, het hoofdstembureau en het centraal stembureau art. Na 27, tweede lid, O 6, tweede lid, P 1d, vierde lid en P 20a, tweede lid, van de Kieswet
maandag, januari 30, 2023 DAG VAN KANDIDAATSTELLING art. F 1, eerste lid, van de Kieswet
maandag, januari 30, 2023 Burgemeester brengt termijnen aanvraag volmacht en kiezerspas ter openbare kennis in het Gemeenteblad art. L 7, tweede lid, en K 3, tweede lid, van de Kieswet
tijdig (vóór dinsdag 31 januari 2023) Centraal stembureau brengt tijdstip en plaats van de zittingen, bedoeld in art. I 1, eerste lid, art. I 4 en art. P 20 van de Kieswet, ter openbare kennis art. I 2 en art. P 3 van het Kiesbesluit
dinsdag, januari 31, 2023 Kiezersregister is gereed voor de productie van de stempassen art. J 7, eerste lid, van de Kieswet
dinsdag 31 januari 2023, 16:00 uur Niet openbare zitting centraal stembureau t.b.v. onderzoek van de ingeleverde kandidatenlijsten; opmaken proces-verbaal I 1  art. I 1, eerste lid, van de Kieswet
onverwijld na zitting Centraal stembureau stelt inleveraar van geconstateerde verzuimen in kennis art. I 2, eerste lid, van de Kieswet
onverwijld na zitting tot de lijsten onherroepelijk zijn vastgesteld Centraal stembureau legt ingeleverde kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen ter inzage art. I 3 van de Kieswet
na zitting tot en met de dag waarop de onherroepelijk vastgestelde lijsten openbaar worden gemaakt Centraal stembureau legt proces-verbaal I 1 ter inzage art. I 18, eerste lid, van de Kieswet; art. I 1 van het Kiesbesluit
woensdag 1 februari 2023, 9:00-17:00 uur
donderdag 2 februari 2023, 9:00-17:00 uur
Mogelijkheid tot herstellen van verzuimen; tijdens de verzuimperiode mogelijkheid tot het afleggen van ondersteuningsverklaringen art. I 2, tweede en derde lid, van de Kieswet
vrijdag 3 februari 2023, 17:00 uur Openbare zitting centraal stembureau over beslissing geldigheid van kandidatenlijsten, handhaving kandidaten en geplaatste aanduiding en het nummeren van de lijsten; opmaken proces-verbaal I 4 art. I 4, I 12 en I 18 van de Kieswet
na zitting tot en met de dag waarop de onherroepelijk vastgestelde lijsten openbaar worden gemaakt Centraal stembureau legt proces-verbaal I 4 ter inzage art. I 18, eerste lid, van de Kieswet; art. I 1 van het Kiesbesluit
uiterlijk dinsdag 7 februari 2023 Mogelijkheid tot het indienen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen beschikking over geldigheid kandidatenlijst en de handhaving van kandidaten en aanduidingen art. I 7, eerste lid, van de Kieswet
uiterlijk maandag 13 februari 2023 Laatste dag waarop de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak kan doen (zes dagen na ontvangst beroepschrift) art. I 7, derde lid, van de Kieswet
zo spoedig mogelijk nadat de lijsten onherroepelijk zijn vastgesteld Centraal stembureau maakt onherroepelijk vastgestelde kandidatenlijsten openbaar in de Staatscourant, het Provinciaal blad of het Waterschapsblad art. I 17 van de Kieswet
uiterlijk woensdag 1 maart 2023 Stempassen moeten in het bezit zijn van de kiezer art. J 7, tweede lid, van de Kieswet
uiterlijk woensdag 1 maart 2023 Burgemeester brengt eventuele afwijkende zittingstijden van de bijzondere stembureaus en de plaats waar de stemopneming zal plaatsvinden ter openbare kennis; burgemeester brengt zittingstijden en plaatsen waar de eventuele mobiele stembureaus worden gestationeerd ter openbare kennis; burgemeester en wethouders brengen moment en plaats van de zitting van het gemeentelijk stembureau ter openbare kennis. De kennisgevingen worden gedaan in het Gemeenteblad art. J 1, derde en vierde lid; art. J 4a, eerste lid en art. Na 2, tweede lid, van de Kieswet
uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 Burgemeester bezorgt aan het adres van de kiezers de kandidatenlijsten en een overzicht van de adressen en openingstijden van de stemlokalen en mobiele stembureaus, met vermelding van welke stemlokalen toegankelijk zijn voor mindervaliden, alsook een overzicht van de adressen en zittingstijden van het gemeentelijk stembureau en (bij meerdere locaties) waar de werkzaamheden voor welk stembureau worden verricht art. J 4, eerste lid, J 9 en Na 2, vierde lid van de Kieswet; art. J 1 van het Kiesbesluit
uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 Mogelijkheid voor indienen schriftelijke verzoeken om een vervangende stempas en schriftelijke verzoeken om te mogen stemmen bij volmacht of kiezerspas art. J 8, derde lid, art. L 7, eerste lid en art. K 3, derde lid, van de Kieswet
uiterlijk dinsdag 14 maart 2023, 12:00 uur Mogelijkheid voor mondelinge aanvraag vervangende stempas en kiezerspas art. J 8, derde lid en K 3, derde lid, van de Kieswet
woensdag, maart 15, 2023 DAG VAN STEMMING art. J 1, eerste lid, van de Kieswet
onmiddellijk na stemmen (niet eerder dan 21 uur) Stembureau verricht stemopneming (bij centrale stemopneming enkel op lijstniveau), stelt het aantal toegelaten kiezers vast en maakt hiervan proces-verbaal N 10 op. Stembescheiden worden verpakt en verzegeld art. J 1, vierde lid, art. N 1a-N 10 van de Kieswet; art. N 2 van het Kiesbesluit
onmiddellijk na stemopneming door het stembureau Stembureau draagt het proces-verbaal met de verzegelde stembescheiden over aan de burgemeester. De burgemeester draagt zorg voor transport en opslag tot aan de zitting van het gemeentelijk stembureau art. N 11 van de Kieswet; art. N 1, N 3 en N 4 van het Kiesbesluit
voorafgaand aan de zitting van het gemeentelijk stembureau Burgemeester draagt de stembescheiden over aan het gemeentelijk stembureau en maakt overdrachtsdocument N 5 op art. Na 9 van de Kieswet; art. N 5 van het Kiesbesluit
donderdag, maart 16, 2023 Openbare zitting gemeentelijk stembureau voor de verkiezing van de provinciale staten; verrichten van ofwel controle van de processen-verbaal van de stembureaus, ofwel centrale stemopneming; gemeentelijk stembureau stelt t.a.v. iedere kandidaat en iedere lijst het totaal aantal stemmen in de gemeente vast en maakt hiervan proces-verbaal Na 31 op art. Na 1, eerste lid, art. Na 10 e.v. ofwel art. Na 16 e.v. van de Kieswet; art. Na 26, art. Na 27, eerste lid en art. Na 31 van de Kieswet
donderdag 16 maart 2023 of
vrijdag 17 maart 2023
Openbare zitting gemeentelijk stembureau voor de verkiezing van het algemeen bestuur van het waterschap; verrichten van ofwel controle van de processen-verbaal van de stembureaus, ofwel centrale stemopneming; gemeentelijk stembureau stelt t.a.v. iedere kandidaat en iedere lijst het totaal aantal stemmen in de gemeente vast en maakt hiervan proces-verbaal Na 31 op art. Na 1, tweede lid, art. Na 10 e.v. ofwel art. Na 16 e.v. van de Kieswet; art. Na 26, art. Na 27, eerste lid en art. Na 31 van de Kieswet
onverwijld na vaststellen gemeentetotaal Burgemeester brengt proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau en een digitaal uitslagbestand over naar het centraal stembureau of (bij meerdere kieskringen) het desbetreffende hoofdstembureau; indien geen centrale stemopneming heeft plaatsgevonden worden ook de processen-verbaal van de stembureaus en eventuele corrigenda overgebracht art. Na 35 van de Kieswet
onverwijld na vaststellen gemeentetotaal tot 3 maanden na toelating gekozenen Burgemeester maakt de processen-verbaal van de stembureaus en het gemeentelijk stembureau, alsmede eventuele corrigenda en een digitaal uitslagbestand zonder ondertekening elektronisch openbaar art. Na 33 van de Kieswet
onverwijld na vaststellen gemeentetotaal totdat over toelating gekozenen is beslist Burgemeester legt afschriften van de processen-verbaal van de stembureaus en het gemeentelijk stembureau, alsmede eventuele corrigenda ter inzage op het gemeentehuis  art. Na 34 van de Kieswet
maandag 20 maart 2023, 10:00 uur Besloten zitting hoofdstembureau van de provincies met meerdere kieskringen tot vaststelling van het kieskringtotaal; opmaken proces-verbaal O 7 art. O 4, O 5, O 6, eerste lid en art. O 7 van de Kieswet
aansluitend aan zitting hoofdstembureau Hoofdstembureau maakt proces-verbaal O 7 met digitaal uitslagbestand zonder ondertekening elektronisch openbaar en legt een afschrift ter inzage op het gemeentehuis; overbrengen processen-verbaal, digitaal uitslagbestand en eventuele corrigenda naar het centraal stembureau art. O 8 en O 9; art. O 10 van de Kieswet
tot 48 uur vóór de zitting van het centraal stembureau Personen kunnen bij het centraal stembureau schriftelijk melding maken van fouten in een proces-verbaal van een stembureau of een gemeentelijk stembureau art. P 1b van de Kieswet
na ontvangst gemeentetotaal Centraal stembureau controleert de uitslag en draagt zo nodig het gemeentelijk stembureau op een mogelijke fout in de telling te onderzoeken art. P 1, P 1d en P 1e van de Kieswet
overwijld na opdracht centraal stembureau Gemeentelijk stembureau onderzoekt daartoe opgedragen in een openbare zitting de telling en stelt deze zo nodig opnieuw vast; opmaken proces-verbaal P 2a en corrigendum Na 14; openbaarmaken door de burgemeester en overbrengen gecorrigeerde telling naar het centraal stembureau art. P 1e, Na 33 en Na 34 van de Kieswet; art. P 2a en P 2b van het Kiesbesluit
na ontvangst gecorrigeerd gemeentetotaal Centraal stembureau verwerkt gecorrigeerde telling en stelt een corrigendum op bij het proces-verbaal O 7 van het hoofdstembureau (bij meerdere kieskringen); het hoofdstembureau maakt het gecorrigeerde kieskringtotaal openbaar art. P 1f en P 1g van de Kieswet
zo spoedig mogelijk maar niet eerder dan donderdag 23 maart 2023 Openbare zitting centraal stembureau tot vaststelling van de uitslag; opmaken proces-verbaal P 22 art. P 20, eerste en tweede lid, P 20a, eerste lid, P 21 en P 22, eerste lid, van de Kieswet
onverwijld na zitting centraal stembureau Centraal stembureau maakt proces-verbaal P 22 met digitaal uitslagbestand zonder ondertekening elektronisch openbaar en legt een afschrift ter inzage; overbrengen processen-verbaal en eventuele corrigenda naar het vertegenwoordigend orgaan; sturen digitaal uitslagbestand naar de Kiesraad art. P 23 en P 24 van de Kieswet
uiterlijk de dag na de vaststelling van de uitslag Voorzitter centraal stembureau stelt benoemden schriftelijk in kennis van hun benoeming en geeft tegelijk schriftelijk kennis van de benoeming aan het vertegenwoordigend orgaan art. V 1, eerste en derde lid, van de Kieswet
uiterlijk de 10e dag na dagtekening kennisgeving benoeming Benoemde deelt vertegenwoordigend orgaan schriftelijk mee dat deze de benoeming aanneemt art. V 2, eerste lid, van de Kieswet
onverwijld en uiterlijk op dinsdag 28 maart 2023 Vertegenwoordigend orgaan in oude samenstelling onderzoekt geloofsbrieven en besluit over toelating leden art. V 4, eerste lid, van de Kieswet
woensdag, maart 29, 2023 Dag met ingang waarvan zittende leden van de provinciale staten en het algemeen bestuur aftreden art. C 4, tweede lid, van de Kieswet
woensdag, maart 29, 2023 Eerste vergadering van de nieuw gekozen provinciale staten art. 18 Provinciewet
na vaststelling van de uitslag Centraal stembureau vernietigt ingeleverde kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen en maakt daarvan proces-verbaal op art. I 19 van de Kieswet
na vaststelling van de uitslag Centraal stembureau schrapt de geregistreerde aanduidingen uit het register die niet waren geplaatst boven een geldige kandidatenlijst art. G 2, zevende lid, en G 2a, zevende lid, van de Kieswet
na toelating gekozenen Gemeenten en hoofdstembureaus sturen digitale uitslagbestanden naar de Kiesraad ten behoeve van opname in de Databank art. Na 36 en O 11 van de Kieswet
3 maanden na toelating gekozenen Vernietiging van de verzegelde pakken met stembescheiden en processen-verbaal van de stembureaus en hiervan proces-verbaal opmaken art. N 37 en V 11a van de Kieswet