Uitgebreide verkiezingskalender gemeenteraadsverkiezingen 2022

Uitgebreide verkiezingskalender gemeenteraadsverkiezingen 2022
TERMIJN WERKZAAMHEID GRONDSLAG
tijdig Burgemeester en wethouders stellen stembureaus in en wijzen stemlokalen en zo nodig aparte tellocaties aan. Burgemeester en wethouders stellen een gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen in en benoemen de leden en plaatsvervangende leden daarvan art. E 3, eerste lid en J 4, eerste en tweede lid, Kieswet
art. 2g-4a, 1f en 1g van de Tijdelijke wet
tijdig Burgemeester en wethouders wijzen een of meer personen aan die als waarnemer optreden in een stembureau met beperkte toegang art. 13, eerste lid, van de Tijdelijke wet 
tijdig De gemeente organiseert een training voor de leden en plaatsvervangende leden van de stembureaus en het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen. art. E 4, eerste en tweede lid, van de Kieswet
tijdig De samenstelling van het hoofdstembureau wordt bezien (een benoeming geldt voor 4 kalenderjaren) art. E 7, E 8 van de Kieswet
uiterlijk maandag 20 december 2021 Mogelijkheid voor politieke groeperingen om een verzoek in te dienen om een aanduiding te registreren in een door het centraal stembureau bij te houden register art. G 3, eerste lid, van de Kieswet
uiterlijk op de 6e dag na bekendmaking beschikking op het registratieverzoek Mogelijkheid tot het indienen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de beschikking op het registratieverzoek art. G 5, eerste lid, onder b, van de Kieswet
woensdag, december 22, 2021 Centraal stembureaus voor de Tweede Kamer- en de provinciale statenverkiezing brengen de door hen geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen en de namen van de gemachtigden en hun plaatsvervangers ter openbare kennis art. G 1, achtste lid en art. G 2, achtste lid, van de Kieswet
van maandag 27 december 2021 tot en met maandag 31 januari 2022 Gemeente stelt formulieren kandidaatstelling verkrijgbaar art. H 1 van het Kiesbesluit; art. 2 Tijdelijk besluit
van maandag 3 januari 2022 tot en met maandag 31 januari 2022 Mogelijkheid tot afleggen van ondersteuningsverklaringen art. H 4, derde lid, van de Kieswet; art. 2 van de Tijdelijke wet
uiterlijk woensdag 5 januari 2022 Centraal stembureau beslist over niet-doorwerking van een geregistreerde aanduiding die naar het oordeel van het centraal stembureau tot verwarring kan leiden art. G 4, derde lid, van de Kieswet
uiterlijk op de 6e dag na bekendmaking beschikking tot niet laten doorwerken Mogelijkheid tot het indienen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de beschikking over niet-doorwerking art. G 5, eerste lid, onder c, van de Kieswet
uiterlijk maandag 10 januari 2022 Centraal stembureau brengt in het Gemeenteblad ter openbare kennis waar en wanneer kandidatenlijsten, alsmede de daarbij horende stukken, kunnen worden ingeleverd art. H 1, tweede lid, van de Kieswet
uiterlijk maandag 17 januari 2022 Waarborgsommen kandidaatstelling moeten ontvangen zijn (termijn van orde) art. H 3, eerste lid, van het Kiesbesluit
tijdig (vóór dinsdag 1 februari 2022) Centraal stembureau brengt tijdstip, wijze en plaats van de zittingen, bedoeld in art. I 1, eerste lid, art. I 4 en art. P 20 van de Kieswet, ter openbare kennis art. I 2 en art. P 3 van het Kiesbesluit; art. 2d van de Tijdelijke wet
maandag, januari 31, 2022 DAG VAN KANDIDAATSTELLING art. F 1, eerste lid, van de Kieswet
maandag, januari 31, 2022 Burgemeester brengt termijn aanvraag volmacht ter openbare kennis in het Gemeenteblad art. L 7, tweede lid, van de Kieswet
dinsdag, februari 01, 2022 Kiezersregister is gereed voor de productie van de stempassen art. 7a van de Tijdelijke wet
dinsdag 1 februari 2022, 16:00 uur Niet openbare zitting centraal stembureau t.b.v. onderzoek van de ingeleverde kandidatenlijsten; opmaken proces-verbaal I 1  art. I 1, eerste lid, van de Kieswet
onverwijld na zitting Centraal stembureau stelt inleveraar van geconstateerde verzuimen in kennis art. I 2, eerste lid, van de Kieswet
onverwijld na zitting Centraal stembureau legt ingeleverde kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen ter inzage art. I 3, eerste lid, van de Kieswet
na zitting tot en met de dag waarop de onherroepelijk vastgestelde lijsten openbaar worden gemaakt Centraal stembureau legt proces-verbaal I 1 ter inzage en publiceert het proces-verbaal op internet art. I 18, eerste lid, van de Kieswet; art. I 1 van het Kiesbesluit; art. 2f van de Tijdelijke wet
woensdag 2 februari 2022, 9:00-17:00 uur
donderdag 3 februari 2022, 9:00-17:00 uur
Mogelijkheid tot herstellen van verzuimen; tijdens de verzuimperiode mogelijkheid tot het afleggen van ondersteuningsverklaringen art. I 2, tweede en derde lid, van de Kieswet; art. 2a van de Tijdelijke wet
vrijdag 4 februari 2022, 10:00 uur Openbare zitting centraal stembureau over beslissing geldigheid van kandidatenlijsten, handhaving kandidaten en geplaatste aanduiding en het nummeren van de lijsten; opmaken proces-verbaal I 4 art. I 4, I 12 en I 18 van de Kieswet; art. 2b van de Tijdelijke wet
onmiddellijk nadat de nummering heeft plaatsgevonden Voorzitter centraal stembureau maakt nummering lijsten openbaar in het Gemeenteblad art. I 15, eerste lid, van de Kieswet
na zitting tot en met de dag waarop de onherroepelijk vastgestelde lijsten openbaar worden gemaakt Centraal stembureau legt proces-verbaal I 4 ter inzage en publiceert het proces-verbaal op internet art. I 18, eerste lid, van de Kieswet; art. I 1 van het Kiesbesluit; art. 2f van de Tijdelijke wet
uiterlijk dinsdag 8 februari 2022 Mogelijkheid tot het indienen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen beschikking over geldigheid kandidatenlijst en de handhaving van kandidaten en aanduidingen art. I 7, eerste lid, van de Kieswet
uiterlijk maandag 14 februari 2022 Laatste dag waarop de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak kan doen (zes dagen na ontvangst beroepschrift) art. I 7, derde lid, van de Kieswet
zo spoedig mogelijk nadat kandidatenlijsten onherroepelijk zijn Centraal stembureau maakt onherroepelijke kandidatenlijsten openbaar in het Gemeenteblad art. I 17 van de Kieswet
uiterlijk woensdag 2 maart 2022 Stempassen moeten in het bezit zijn van de kiezer art. J 7 van de Kieswet; art. 7a van de Tijdelijke wet
uiterlijk woensdag 2 maart 2022 Burgemeester brengt eventuele afwijkende zittingstijden van de bijzondere stembureaus en de plaats waar de stemopneming zal plaatsvinden ter openbare kennis; burgemeester brengt zittingstijden en plaatsen waar de eventuele mobiele stembureaus worden gestationeerd ter openbare kennis; burgemeester brengt zittingsmomenten, stemlokalen en tellocaties van stembureaus waar vervroegd gestemd kan worden ter openbare kennis; burgemeester brengt zittingsmoment en locatie gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen ter openbare kennis. De kennisgevingen worden gedaan in het Gemeenteblad art. J 1, derde en vierde lid en art. J 4a, eerste lid, van de Kieswet; art. 2g, 3, 4, 22b van de Tijdelijke wet
uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 om 17:00 uur Mogelijkheid voor indienen verzoeken om een vervangende stempas en schriftelijke volmacht art. J 8, derde lid en L 7, eerste lid van de Kieswet; art. 7e en 16 van de Tijdelijke wet
uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 na 17:00 uur Register ongeldige stempassen wordt opgemaakt art. J 7a, eerste lid, van de Kieswet; art. 7c, eerste lid, van de Tijdelijke wet 
uiterlijk een dag voor de zitting van het stembureau Burgemeester en wethouders kunnen in verband met het coronavirus veranderingen aanbrengen in de locatie of openstelling van een stembureau. De aanwijzingen worden onverwijld op een algemeen toegankelijke wijze elektronisch openbaar gemaakt alsook bij de ingang van die locatie art. 5 van de Tijdelijke wet
uiterlijk maandag 14 maart 2022 Burgemeester bezorgt aan het adres van de kiezers de kandidatenlijsten en een overzicht van de adressen en openingstijden van de stemlokalen en eventuele afwijkende tellocaties, met vermelding van welke stemlokalen toegankelijk zijn voor mindervaliden en een vermelding waar eventuele gewijzigde adressen en zittingstijden te vinden zijn. Daarnaast ontvangt de kiezer informatie over de gezondheidscheck art. J 4, eerste lid, art. J 9 en art. Z 12 van de Kieswet; art. J 1, eerste lid, van het Kiesbesluit; art. 6 en art. 9, eerste lid, van de Tijdelijke wet; art. 3 van het Tijdelijk besluit
uiterlijk voorafgaand aan de zitting van het stembureau Burgemeester en wethouders nemen een gezondheidscheck af bij de leden van het stembureau en eventuele waarnemers art. 9, derde lid, van de Tijdelijke wet 
maandag 14 maart 2022 en
dinsdag 15 maart 2022
MOGELIJKHEID VERVROEGD STEMMEN art. 2g en 24 van de Tijdelijke wet
woensdag 16 maart 2022 op een door B&W bepaald tijdstip Gemeentelijk stembureau verricht voor elk stembureau voor vervroegd stemmen apart de stemopneming, maakt proces-verbaal op en brengt dit met de verzegelde stembescheiden over naar de burgemeester art. N 1 e.v. van de Kieswet;  art. 22b, 22c, 22d, 22e, 22f en 22g van de Tijdelijke wet
woensdag, maart 16, 2022 DAG VAN STEMMING art. J 1, eerste lid, van de Kieswet
onmiddellijk na stemmen (niet eerder dan 21 uur) Stembureau verricht stemopneming, maakt proces-verbaal N 10 op en brengt dit met de verzegelde stembescheiden over naar de burgemeester art. J 1, vierde lid, N 1 e.v. en art. N 10, eerste lid, van de Kieswet
na ontvangst van alle processen-verbaal Burgemeester stelt t.a.v. iedere kandidaat en iedere lijst het totaal aantal stemmen vast in de opgave N 11 art. N 11, tweede en derde lid, van de Kieswet
uiterlijk donderdag 17 maart 2022, 12:00 uur Waarnemer van een stembureau met beperkte toegang brengt verslag uit aan de burgemeester over het verloop van de stemming art. 13, vijfde lid, van de Tijdelijke wet 
onverwijld na vaststellen gemeentetotaal Burgemeester brengt processen-verbaal, de opgave N 11 en eventuele waarnemersverslagen over naar voorzitter hoofdstembureau art. N 12, eerste lid, van de Kieswet
onverwijld na vaststellen gemeentetotaal totdat over toelating gekozenen is beslist Burgemeester maakt de processen-verbaal, de opgave N 11, een digitaal uitslagbestand en eventuele waarnemersverslagen op een algemeen toegankelijke wijze zonder ondertekening elektronisch openbaar en legt afschriften ter inzage op het gemeentehuis art. N 12, tweede lid, van de Kieswet; art. 17g van de Tijdelijke wet
maandag 21 maart 2022, 10:00 uur Openbare zitting hoofdstembureau tot vaststelling van de aantallen stemmen art. O 1, eerste lid, van de Kieswet; art. 23f, eerste lid, van de Tijdelijke wet
aansluitend aan zitting hoofdstembureau Openbare zitting centraal stembureau tot vaststelling van de uitslag; opmaken proces-verbaal P 22 (het proces-verbaal O 3 maakt hier deel van uit) art. O 3, vierde lid, art. P 20, eerste en tweede lid en art. P 22, eerste lid, van de Kieswet
onverwijld na zitting centraal stembureau Hoofdstembureau brengt processen-verbaal, de opgave N 11 en eventuele waarnemersverslagen over aan de gemeenteraad; centraal stembureau maakt proces-verbaal P 22 met digitaal uitslagbestand elektronisch openbaar en zendt een van afschrift daarvan aan de gemeenteraad  art. O 5, eerste lid, van de Kieswet; art. P 23 en P 24 van de Kieswet; art. 23o van de Tijdelijke wet
uiterlijk de dag na de vaststelling van de uitslag (uiterlijk dinsdag 22 maart 2022) Voorzitter centraal stembureau stelt benoemden schriftelijk in kennis van hun benoeming en geeft tegelijk schriftelijk kennis van de benoeming aan gemeenteraad art. V 1, eerste en derde lid, van de Kieswet
uiterlijk de 10e dag na dagtekening kennisgeving benoeming Benoemde deelt gemeenteraad schriftelijk mee dat hij de benoeming aanneemt art. V 2, eerste lid, van de Kieswet
onverwijld en uiterlijk op dinsdag 29 maart 2022 Gemeenteraad in oude samenstelling onderzoekt geloofsbrieven en besluit over toelating leden art. V 4, eerste lid, van de Kieswet
woensdag, maart 30, 2022 Dag met ingang waarvan zittende gemeenteraadsleden aftreden art. C 4, tweede lid, van de Kieswet; art. 1b van de Tijdelijke wet
woensdag, maart 30, 2022 Eerste raadsvergadering art. 18 Gemeentewet
na vaststelling van de uitslag Centraal stembureau vernietigt ingeleverde kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen en maakt daarvan proces-verbaal op art. I 19 van de Kieswet
na vaststelling van de uitslag
Centraal stembureau schrapt de geregistreerde aanduidingen uit het register die niet waren geplaatst boven een geldige kandidatenlijst
 
art. G 3, zevende lid, van de Kieswet
3 maanden na toelating gekozenen Vernietiging van de verzegelde pakken met stembescheiden en processen-verbaal van de stembureaus en hiervan proces-verbaal opmaken art. N 12, derde lid, en art. O 5, tweede lid, van de Kieswet