Uitgebreide verkiezingskalender Herindelingen

Verkiezingskalender herindelingen 2021

TERMIJN

WERKZAAMHEID

GRONDSLAG

tijdig

Burgemeester en wethouders stellen stembureaus in en wijzen stemlokalen en zo nodig aparte tellocaties aan. Burgemeester en wethouders stellen een gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen in en benoemen de leden en plaatsvervangende leden daarvan

art. E 3, eerste lid en J 4, eerste en tweede lid, Kieswet
art. 2g-4a, 1f en 1g van de Tijdelijke wet

tijdig

Burgemeester en wethouders wijzen een of meer personen aan die als waarnemer optreden in een stembureau met beperkte toegang

art. 13, eerste lid, van de Tijdelijke wet

tijdig

De gemeente organiseert een training voor de leden en plaatsvervangende leden van de stembureaus en het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen.

art. E 4, eerste en tweede lid, van de Kieswet

uiterlijk vrijdag 27 augustus 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente die niet wordt opgeheven, of de gemeente die met de voorbereiding van de tussentijdse verkiezing is belast, benoemen leden en plaatsvervangende leden van het hoofdstembureau (dat tevens als centraal stembureau optreedt). Een benoeming geldt voor 4 kalenderjaren

art. 55, zesde lid, van de Wet Arhi; art. E 7, E 6 en E 11, vijfde lid, van de Kieswet; art. 1e van de Tijdelijke wet

uiterlijk maandag 30 augustus 2021

Mogelijkheid voor politieke groeperingen om een verzoek in te dienen om een aanduiding te registreren in een door het centraal stembureau bij te houden register

art. G 3, eerste lid, van de Kieswet en art. 55, derde lid, van de Wet Arhi

uiterlijk op de 6e dag na bekendmaking beschikking op het registratieverzoek

Mogelijkheid tot het indienen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de beschikking op het registratieverzoek

art. G 5, eerste lid, onder b, van de Kieswet

woensdag, september 01, 2021

Centraal stembureaus voor de Tweede Kamer- en de provinciale statenverkiezing brengen de door hen geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen en de namen van de gemachtigden en hun plaatsvervangers ter openbare kennis

art. G 1, achtste lid en art. G 2, achtste lid, van de Kieswet en art. 55, derde lid, van de Wet Arhi

van maandag 6 september 2021 tot en met maandag 11 oktober 2021

Gemeente stelt formulieren kandidaatstelling verkrijgbaar

art. H 1 van het Kiesbesluit; art. 2 Tijdelijk besluit

van maandag 13 september 2021 tot en met maandag 11 oktober 2021

Mogelijkheid tot afleggen van ondersteuningsverklaringen

art. H 4, derde lid, van de Kieswet; art. 2 van de Tijdelijke wet

uiterlijk woensdag 15 september 2021

Centraal stembureau beslist over niet-doorwerking van een geregistreerde aanduiding die naar het oordeel van het centraal stembureau tot verwarring kan leiden

art. G 4, derde lid, van de Kieswet

uiterlijk maandag 20 september 2021

Centraal stembureau brengt ter openbare kennis waar en wanneer kandidatenlijsten, alsmede de daarbij horende stukken, kunnen worden ingeleverd

art. H 1, tweede lid, van de Kieswet

uiterlijk dinsdag 21 september 2021

Mogelijkheid tot het indienen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de beschikking over niet-doorwerking

art. G 5, eerste lid, onder c, van de Kieswet

uiterlijk maandag 27 september 2021

Waarborgsommen kandidaatstelling moeten ontvangen zijn (termijn van orde)

art. H 3, eerste lid, van het Kiesbesluit

maandag, oktober 04, 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente waarvan gebied overgaat naar een andere gemeente doet aan burgemeester en wethouders van deze laatste gemeente of aan burgemeester en wethouders van de gemeente die met de voorbereiding van de verkiezing is belast, opgave van de op deze datum geregistreerde kiesgerechtigde personen. Eventuele mutaties tot op de dag van kandidaatstelling worden later doorgegeven.

art. 54 van de Wet Arhi

tijdig (vóór dinsdag 12 oktober 2021)

Centraal stembureau brengt tijdstip, wijze en plaats van de zittingen, bedoeld in art. I 1, eerste lid, art. I 4 en art. P 20 van de Kieswet, ter openbare kennis

art. I 2 en art. P 3 van het Kiesbesluit; art. 2d van de Tijdelijke wet

maandag, oktober 11, 2021

DAG VAN KANDIDAATSTELLING

art. 55, tweede lid, van de Wet Arhi

maandag, oktober 11, 2021

Burgemeester brengt termijn aanvraag volmacht ter openbare kennis

art. L 7, tweede lid, van de Kieswet

dinsdag, oktober 12, 2021

Kiezersregister is gereed voor de productie van de stempassen

art. 7a van de Tijdelijke wet

dinsdag 12 oktober 2021, 16:00 uur

Niet openbare zitting centraal stembureau t.b.v. onderzoek van de ingeleverde kandidatenlijsten; opmaken proces-verbaal I 1

art. I 1, eerste lid, van de Kieswet

onverwijld na zitting

Centraal stembureau stelt inleveraar van geconstateerde verzuimen in kennis

art. I 2, eerste lid, van de Kieswet

onverwijld na zitting

Centraal stembureau legt ingeleverde kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen ter inzage

art. I 3, eerste lid, van de Kieswet

na zitting tot en met de dag waarop de onherroepelijk vastgestelde lijsten openbaar worden gemaakt

Centraal stembureau legt proces-verbaal I 1 ter inzage en publiceert het proces-verbaal op internet

art. I 18, eerste lid, van de Kieswet; art. I 1 van het Kiesbesluit; art. 2f van de Tijdelijke wet

woensdag 13 oktober 2021, 9:00-17:00 uur
donderdag 14 oktober 2021, 9:00-17:00 uur

Mogelijkheid tot herstellen van verzuimen; tijdens de verzuimperiode mogelijkheid tot het afleggen van ondersteuningsverklaringen

art. I 2, tweede en derde lid, van de Kieswet; art. 2a van de Tijdelijke wet

vrijdag 15 oktober 2021, 10:00 uur

Openbare zitting centraal stembureau over beslissing geldigheid van kandidatenlijsten, handhaving kandidaten en geplaatste aanduiding en het nummeren van de lijsten; opmaken proces-verbaal I 4

art. I 4, I 12 en I 18 van de Kieswet; art. 2b van de Tijdelijke wet

onmiddellijk nadat de nummering heeft plaatsgevonden

Voorzitter centraal stembureau maakt nummering lijsten op de in de gemeente gebruikelijke wijze openbaar

art. I 15, eerste lid, van de Kieswet

na zitting tot en met de dag waarop de onherroepelijk vastgestelde lijsten openbaar worden gemaakt

Centraal stembureau legt proces-verbaal I 4 ter inzage en publiceert het proces-verbaal op internet

art. I 18, eerste lid, van de Kieswet; art. I 1 van het Kiesbesluit; art. 2f van de Tijdelijke wet

uiterlijk dinsdag 19 oktober 2021

Mogelijkheid tot het indienen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen beschikking over geldigheid kandidatenlijst en de handhaving van kandidaten en aanduidingen

art. I 7, eerste lid, van de Kieswet

uiterlijk maandag 25 oktober 2021

Laatste dag waarop de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak kan doen (zes dagen na ontvangst beroepschrift)

art. I 7, derde lid, van de Kieswet

zo spoedig mogelijk nadat kandidatenlijsten onherroepelijk zijn

Centraal stembureau maakt onherroepelijke kandidatenlijsten op een algemeen toegankelijke wijze openbaar

art. I 17 van de Kieswet

uiterlijk woensdag 10 november 2021

Stempassen moeten in het bezit zijn van de kiezer

art. J 7 van de Kieswet; art. 7a van de Tijdelijke wet

uiterlijk woensdag 10 november 2021

Burgemeester brengt eventuele afwijkende zittingstijden van de bijzondere stembureaus en de plaats waar de stemopneming zal plaatsvinden ter openbare kennis; burgemeester brengt zittingstijden en plaatsen waar de eventuele mobiele stembureaus worden gestationeerd ter openbare kennis; burgemeester brengt zittingsmomenten, stemlokalen en tellocaties van stembureaus waar vervroegd gestemd kan worden ter openbare kennis; burgemeester brengt zittingsmoment en locatie gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen ter openbare kennis

art. J 1, derde en vierde lid en art. J 4a, eerste lid, van de Kieswet; art. 2g, 3, 4, 22b van de Tijdelijke wet

uiterlijk dinsdag 16 november 2021

Burgemeester en wethouders benoemen leden en plaatsvervangende leden van de stembureaus

art. 55, zesde lid, van de Wet Arhi

uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 17:00 uur

Mogelijkheid voor indienen verzoeken om een vervangende stempas en schriftelijke volmacht

art. J 8, derde lid en L 7, eerste lid van de Kieswet; art. 7e en 16 van de Tijdelijke wet

vrijdag 19 november 2021 na 17:00 uur

Register ongeldige stempassen wordt opgemaakt

art. J 7a, eerste lid, van de Kieswet; art. 7c, eerste lid, van de Tijdelijke wet

uiterlijk een dag voor de zitting van het stembureau

Burgemeester en wethouders kunnen in verband met het coronavirus veranderingen aanbrengen in de locatie of openstelling van een stembureau. De aanwijzingen worden onverwijld op een algemeen toegankelijke wijze elektronisch openbaar gemaakt alsook bij de ingang van die locatie

art. 5 van de Tijdelijke wet

uiterlijk maandag 22 november 2021

Burgemeester bezorgt aan het adres van de kiezers de kandidatenlijsten en een overzicht van de adressen en openingstijden van de stemlokalen en eventuele afwijkende tellocaties, met vermelding van welke stemlokalen toegankelijk zijn voor mindervaliden en een vermelding waar eventuele gewijzigde adressen en zittingstijden te vinden zijn. Daarnaast ontvangt de kiezer informatie over de gezondheidscheck

art. J 4, eerste lid, art. J 9 en art. Z 12 van de Kieswet; art. J 1, eerste lid, van het Kiesbesluit; art. 6 en art. 9, eerste lid, van de Tijdelijke wet; art. 3 van het Tijdelijk besluit

uiterlijk voorafgaand aan de zitting van het stembureau

Burgemeester en wethouders nemen een gezondheidscheck af bij de leden van het stembureau en eventuele waarnemers

art. 9, derde lid, van de Tijdelijke wet

maandag 22 november 2021 en dinsdag 23 november 2021

MOGELIJKHEID VERVROEGD STEMMEN

art. 2g en 24 van de Tijdelijke wet

woensdag 24 november 2021 op een door B&W bepaald tijdstip

Gemeentelijk stembureau verricht voor elk stembureau voor vervroegd stemmen apart de stemopneming, maakt proces-verbaal op en brengt dit met de verzegelde stembescheiden over naar de burgemeester

art. N 1 e.v. van de Kieswet;  art. 22b, 22c, 22d, 22e, 22f en 22g van de Tijdelijke wet

woensdag, november 24, 2021

DAG VAN STEMMING

art. 55, tweede lid, van de Wet Arhi

onmiddellijk na stemmen (niet eerder dan 21 uur)

Stembureau verricht stemopneming, maakt proces-verbaal N 10 op en brengt dit met de verzegelde stembescheiden over naar de burgemeester

art. J 1, vierde lid, N 1 e.v. en art. N 10, eerste lid, van de Kieswet

na ontvangst van alle processen-verbaal

Burgemeester stelt t.a.v. iedere kandidaat en iedere lijst het totaal aantal stemmen vast in de opgave N 11

art. N 11, tweede en derde lid, van de Kieswet

uiterlijk donderdag 25 november 2021, 12:00 uur

Waarnemer van een stembureau met beperkte toegang brengt verslag uit aan de burgemeester over het verloop van de stemming

art. 13, vijfde lid, van de Tijdelijke wet

onverwijld na vaststellen gemeentetotaal

Burgemeester brengt processen-verbaal, de opgave N 11 en eventuele waarnemersverslagen over naar voorzitter hoofdstembureau

art. N 12, eerste lid, van de Kieswet

onverwijld na vaststellen gemeentetotaal totdat over toelating gekozenen is beslist

Burgemeester maakt de processen-verbaal, de opgave N 11, een digitaal uitslagbestand en eventuele waarnemersverslagen op een algemeen toegankelijke wijze zonder ondertekening elektronisch openbaar en legt afschriften ter inzage op het gemeentehuis art. N 12, tweede lid, van de Kieswet; art. 17g van de Tijdelijke wet

maandag 29 november 2021, 10:00 uur

Openbare zitting hoofdstembureau tot vaststelling van de aantallen stemmen

art. O 1, eerste lid, van de Kieswet

aansluitend aan zitting hoofdstembureau

Openbare zitting centraal stembureau tot vaststelling van de uitslag; opmaken proces-verbaal P 22 (het proces-verbaal O 3 maakt hier deel van uit)

art. O 3, vierde lid, art. P 20, eerste en tweede lid en art. P 22, eerste lid, van de Kieswet

onverwijld na zitting centraal stembureau

Hoofdstembureau brengt processen-verbaal, de opgave N 11 en eventuele waarnemersverslagen over aan de gemeenteraad; centraal stembureau maakt proces-verbaal P 22 met digitaal uitslagbestand elektronisch openbaar en zendt een van afschrift daarvan aan de gemeenteraad

art. O 5, eerste lid, van de Kieswet; art. P 23 en P 24 van de Kieswet; art. 23o van de Tijdelijke wet

uiterlijk de dag na de vaststelling van de uitslag

Voorzitter centraal stembureau stelt benoemden schriftelijk in kennis van hun benoeming en geeft tegelijk schriftelijk kennis van de benoeming aan gemeenteraad

art. V 1, eerste en derde lid, van de Kieswet

uiterlijk de 10e dag na dagtekening kennisgeving benoeming

Benoemde deelt gemeenteraad schriftelijk mee dat hij benoeming aanneemt

art. V 2, eerste lid, van de Kieswet

uiterlijk donderdag 23 december 2021

Gemeenteraad onderzoekt geloofsbrieven

art. 56, tweede lid, van de Wet Arhi

zaterdag 1 januari 2022

Beoogde dag herindeling met ingang waarvan zittende gemeenteraadsleden aftreden

art. 1, eerste lid, onder h en art. 53, eerste lid, van de Wet Arhi

maandag, januari 03, 2022

Eerste raadsvergadering; benoeming wethouders

art. 56, derde lid, van de Wet Arhi

na vaststelling van de uitslag

Centraal stembureau vernietigt ingeleverde kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen en maakt daarvan proces-verbaal op

art. I 19 van de Kieswet

3 maanden na toelating gekozenen

Vernietiging van de verzegelde pakken met stembescheiden en processen-verbaal van de stembureaus en hiervan proces-verbaal opmaken

art. N 12, derde lid, en art. O 5, tweede lid, van de Kieswet