Inleidende fase

Na de publicatie van het besluit of een wet of verdrag referendabel is, hebben kiesgerechtigden 4 weken de tijd om verzoeken (om een referendum te houden) op papier in te sturen. Iemand is kiesgerechtigd als hij of zij de Nederlandse nationaliteit heeft, 18 jaar of ouder is en niet is uitgesloten van het kiesrecht. Iedere kiesgerechtigde kan bij de Kiesraad (centraal stembureau voor referenda) één inleidend verzoek tot het houden van een referendum indienen. De Kiesraad stelt hiervoor via de website www.referendumovereenwet.nl een formulier beschikbaar.

Formulier raadgevend referendum inleidend verzoek

Beeld: Kiesraad

De Kiesraad onderzoekt binnen een week na het aflopen van de inleidende fase of 10.000 geldige verzoeken zijn ingediend voor het houden van een referendum. De Kiesraad publiceert zijn besluit hierover in de Staatscourant. Als meer dan 10.000 geldige verzoeken zijn ingediend, dan gaat deze wet door naar de definitieve fase. Als minder dan 10.000 geldige verzoeken zijn ingediend, dan treedt de wet gewoon in werking.

Steekproef

De Kiesraad stelt het aantal geldige inleidende verzoeken vast.

Een verzoek is ongeldig als deze:

  • is ontvangen buiten de termijn
  • niet is ingediend op het beschikbaar gestelde formulier
  • niet alle gegevens bevat
  • gegevens bevat van een persoon die niet kiesgerechtigd is
  • onjuiste gegevens bevat
  • afkomstig is van een persoon die meer dan één verzoek over dezelfde wet heeft ingediend

De eerste twee gronden controleert de Kiesraad bij ontvangst van het verzoek. De vier laatstgenoemde gronden controleert de Kiesraad steekproefsgewijs. Zie Wet raadgevend referendum art. 34 en 46. Hierbij wordt de Basisregistratie Personen geraadpleegd. In het Besluit raadgevend referendum is vastgelegd hoe de Kiesraad de omvang van de steekproef moet bepalen en hoe de steekproef moet worden uitgevoerd.

Vanuit het buitenland

Kiesgerechtigden die in het buitenland wonen, moeten een kopie van hun identiteitsbewijs meesturen.

Kiesgerechtigden die op Bonaire, Sint Eustatius en Saba wonen, kunnen hun inleidend verzoek indienen bij hun gezaghebber.

Terinzagelegging

De Kiesraad legt een kopie van de formulieren waarop één of meer ongeldig verklaarde inleidende verzoeken staan twee weken ter inzage. De terinzagelegging start één dag na de dag waarop de Raadbesluit of 10.000 geldige inleidende verzoeken zijn ingediend.