Definitieve fase

Als in de inleidende fase meer dan 10.000 geldige verzoeken zijn ingediend om een referendum te houden over een wet of verdrag, dan gaat deze wet/dit verdrag door naar de definitieve fase. Na de publicatie van het besluit over de inleidende fase, hebben kiesgerechtigden 6 weken de tijd om een definitief verzoek voor het houden van een referendum in te sturen. Elke kiesgerechtigde mag slechts één definitief verzoek indienen per wet/verdrag. Als minimaal 300.000 geldige verzoeken op papier zijn ingediend, wordt een referendum georganiseerd. Het formulier voor deze definitieve verzoeken stelt de Kiesraad via de website www.referendumovereenwet.nl beschikbaar.

Formulier raadgevend referendum inleidend verzoek

Beeld: Kiesraad

Kiesgerechtigden die in het buitenland wonen, moeten een kopie van hun identiteitsbewijs meesturen met het formulier.

Kiesgerechtigden die op de BES-eilanden wonen, kunnen voor het insturen van een verzoek terecht bij hun gezaghebber.

Besluit referendum

De Kiesraad (centraal stembureau voor referenda) stelt binnen 2 weken na de deadline voor het indienen van een definitief verzoek vast of ten minste 300.000 geldige verzoeken zijn ontvangen. Als er voldoende geldige definitieve verzoeken zijn ontvangen, dan wordt een referendum georganiseerd. Zie Wet raadgevend referendum art. 44. Bij minder dan 300.000 geldige definitieve verzoeken treedt de wet gewoon in werking.

Steekproef

De Kiesraad stelt het aantal geldige definitieve verzoeken vast.

Een verzoek is ongeldig als deze:

  • is ontvangen buiten de termijn
  • niet is ingediend op het beschikbaar gestelde formulier
  • niet alle gegevens bevat
  • gegevens bevat van een persoon die niet kiesgerechtigd is
  • onjuiste gegevens bevat
  • afkomstig is van een persoon die meer dan één verzoek over dezelfde wet heeft ingediend

De eerste twee gronden controleert de Kiesraad bij ontvangst van het verzoek. De 4 laatstgenoemde gronden controleert de Kiesraad steekproefsgewijs. Zie Wet raadgevend referendum art. 34 en 46. Hierbij wordt de Basisregistratie Personen geraadpleegd.

In het Besluit raadgevend referendum is vastgelegd hoe de Kiesraad de omvang van de steekproef moet bepalen en hoe de steekproef moet worden uitgevoerd.

De Kiesraad maakt zijn beslissing bekend in een openbare zitting 2 dagen na afloop van de termijn van 2 weken en deelt dit besluit mee in de Staatscourant. Tegen een besluit van de Kiesraad over toelating van een inleidend of definitief verzoek tot het houden van een referendum staat beroep open.

Dag van stemming

Binnen een week nadat vaststaat dat een referendum wordt georganiseerd, bepaalt de referendumcommissie de dag van stemming. De dag van stemming valt op een woensdag, tussen 85 dagen en 6 maanden na dagtekening van het besluit van de commissie. Als er in dezelfde periode een (landelijke) verkiezing (of referendum) is, wordt deze gecombineerd met het referendum. In juli en augustus worden geen referenda gehouden.

Terinzagelegging

De Kiesraad legt een kopie van de formulieren waarop één of meer ongeldig verklaarde definitieve verzoeken staan twee weken ter inzage. De terinzagelegging start op de dag na de openbare zitting waarin de Raad bekendmaakt of 300.000 geldige definitieve verzoeken zijn ingediend.