Lid van de Kiesraad

Verkiezingen en kiesrecht zijn belangrijke pijlers van onze democratie. De Kiesraad maakt zich sterk voor betrouwbare verkiezingsuitslagen. We stellen de uitslagen vast van de verkiezingen voor de Eerste en Tweede Kamer en het Europees Parlement. Als onafhankelijk adviesorgaan van regering en parlement geeft de Kiesraad adviezen op het terrein van verkiezingen en kiesrecht. Ook zijn we kenniscentrum voor bijvoorbeeld gemeenten, provincies, waterschappen en politieke partijen, maar ook voor alle Nederlanders die meer willen weten over verkiezingen en kiesrecht.

De Kiesraad bestaat uit zeven leden. De leden van de Kiesraad worden ondersteund door een bureau van ongeveer 25 (vaste) medewerkers.

De Kiesraad krijgt extra taken en bevoegdheden om dé verkiezingsautoriteit in Nederland te worden. Zo kunnen we samen met gemeenten werken aan de kwaliteit van het verkiezingsproces. Ook krijgen we een grotere rol bij de inzet van digitale middelen. Bijvoorbeeld om uitslagen op te tellen en de zetelverdeling te bepalen.

Wegens het vertrek van een van de leden van de Kiesraad wordt u uitgenodigd om uw belangstelling kenbaar te maken voor de vervulling van deze vacature.

  • Lid van de Kiesraad
  • profiel juridisch  
  • (+/- 10 uur per maand)

Uw profiel

U bent jurist met uitstekende kennis van het staats- en bestuursrecht en in het bijzonder van het kiesrecht en het verkiezingsproces. Praktijkervaring met betrekking tot het verkiezingsproces is een aanbeveling. Als raadslid levert u een belangrijke bijdrage aan de onafhankelijke oordeelsvorming binnen de Raad. U heeft een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en draagt kennis van het functioneren van de rijksoverheid en van de vertegenwoordigende organen in ons land.

Geschikte kandidaten zijn vanuit hun ervaring en een inhoudelijke affiniteit met verkiezingen in staat om een bijdrage te leveren aan de adviezen van de Kiesraad en de vervulling van onze rol als centraal stembureau. 

Op dit moment is wetgeving in voorbereiding die regelt dat de Kiesraad als verkiezingsautoriteit aanvullende bevoegdheden en taken krijgt, o.a. op het terrein van kwaliteitsbevordering en het gebruik van digitale middelen in het verkiezingsproces. Als raadslid levert u een toekomstgerichte bijdrage aan de hiermee gepaarde transitie. U heeft verder in algemene zin affiniteit met juridische - en politicologische vraagstukken en met het verkiezingsproces in het bijzonder.

Inclusiviteit

Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van de Raad waardoor we optimaal kunnen aansluiten bij de behoefte uit de samenleving. Bij de samenstelling van de Raad wordt gestreefd naar een evenredige participatie van vrouwen en mannen en naar inclusiviteit. Personen behorende tot etnische of culturele minderheidsgroepen worden in het bijzonder ook uitgenodigd te solliciteren op deze functie.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad gaat de voorkeur bij gelijke geschiktheid uit naar een vrouw.

Onverenigbaarheden

Het lidmaatschap van de Kiesraad is niet verenigbaar met functies of nevenactiviteiten die tot twijfel zou kunnen leiden over de onafhankelijke en onpartijdige oordeelsvorming door de Kiesraad (o.m. een actieve rol in een politiek-bestuurlijke functie dan wel een actieve bestuurlijke rol binnen een politieke partij). Het lidmaatschap van de Kiesraad kan beperkingen meebrengen in de individuele uitingsvrijheid van de leden bij zaken die behoren tot het specifieke aandachtsterrein van de Kiesraad, zoals bijvoorbeeld de organisatie van verkiezingen.

Vergaderingen en ondersteuning

De Kiesraad komt in de regel één á twee keer per maand bijeen. Het voornemen is om de komende periode daarnaast in een (voorbereidende) commissiestructuur te gaan werken. Ook wordt incidenteel de aanwezigheid van de leden verwacht bij bijeenkomsten in binnen- en buitenland. In verkiezingstijd komt de Kiesraad vaker bijeen o.a. in verband met zittingen als centraal stembureau. Het bureau zal de komende tijd op grond van de nieuwe taken en verantwoordelijkheden verder worden uitgebreid.

Vergoeding en benoemingsperiode

De leden van de Raad ontvangen per vergadering een vergoeding van € 300,69. 

Daarnaast worden gemaakte reiskosten vergoed. De functie van lid van de Kiesraad valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).

De Kiesraad is een zelfstandig bestuursorgaan. De leden van de Kiesraad worden benoemd bij koninklijk besluit op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor een periode van vier jaar is mogelijk. In het kader van de ontwikkelingen tot verkiezingsautoriteit wordt de organisatiestructuur van de Kiesraad opnieuw bezien. Dit zou op termijn ook gevolgen kunnen hebben voor de werkwijze van de Raad en de daaruit voortvloeiende inzet van de leden.

Interesse?

Voor meer informatie over de functie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met mevr. P.J. Young, secretaris-directeur van de Kiesraad, per e-mail: pamela.young@kiesraad.nl of per telefoon 070-4266266.

Meer informatie over de organisatie is te vinden op: www.kiesraad.nl

Uw reactie en curriculum vitae dient u vóór 24 mei 2022 te sturen naar: solliciteren@kiesraad.nl of naar:

De Kiesraad
T.a.v. de voorzitter
Dhr. Wim Kuijken
Muzenstraat 85
2511 WB ’s-Gravenhage

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.