Uitgebreide verkiezingskalender herindelingsverkiezing 2022

Uitgebreide verkiezingskalender herindelingsverkiezing 2022
TERMIJN WERKZAAMHEID GRONDSLAG
tijdig Burgemeester en wethouders stellen stembureaus in en wijzen stemlokalen aan art. E 3, eerste lid en J 4, eerste en tweede lid, Kieswet
tijdig De gemeente organiseert een training voor de leden en plaatsvervangende leden van de stembureaus art. E 4, eerste en tweede lid, van de Kieswet
uiterlijk vrijdag 26 augustus 2022 Burgemeester en wethouders van de gemeente die niet wordt opgeheven, of de gemeente die met de voorbereiding van de tussentijdse verkiezing is belast, benoemen leden en plaatsvervangende leden van het hoofdstembureau (dat tevens als centraal stembureau optreedt) art. 55, zesde lid, van de Wet Arhi; art. E 7 en E 11, vijfde lid, van de Kieswet
uiterlijk maandag 29 augustus 2022 Mogelijkheid voor politieke groeperingen om een verzoek in te dienen om een aanduiding te registreren in het door het centraal stembureau bij te houden register art. G 3, eerste lid, van de Kieswet en art. 55, derde lid, van de Wet Arhi
uiterlijk op de 6e dag na bekendmaking beschikking op het registratieverzoek Mogelijkheid tot het indienen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de beschikking op het registratieverzoek art. G 5, eerste lid, onder a, van de Kieswet
woensdag, augustus 31, 2022 Centraal stembureaus voor de Tweede Kamer- en de provinciale statenverkiezing brengen de door hen geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen en de namen van de gemachtigden en hun plaatsvervangers ter openbare kennis art. G 1, achtste lid en art. G 2, achtste lid, van de Kieswet en art. 55, derde lid, van de Wet Arhi
uiterlijk woensdag 14 september 2022 Centraal stembureau beslist over niet-doorwerking van een geregistreerde aanduiding die naar het oordeel van het centraal stembureau tot verwarring kan leiden art. G 4, derde lid, van de Kieswet
uiterlijk op de 6e dag na bekendmaking beschikking tot niet laten doorwerken Mogelijkheid tot het indienen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de beschikking over niet-doorwerking art. G 5, eerste lid, onder b, van de Kieswet
uiterlijk maandag 19 september 2022 Centraal stembureau brengt in het Gemeenteblad ter openbare kennis waar en wanneer kandidatenlijsten, alsmede de daarbij horende stukken, kunnen worden ingeleverd art. H 1, tweede lid, van de Kieswet
van maandag 19 september 2022 tot en met maandag 10 oktober 2022 Gemeente stelt formulieren kandidaatstelling verkrijgbaar art. H 1 van het Kiesbesluit
uiterlijk maandag 26 september 2022 Waarborgsommen kandidaatstelling moeten ontvangen zijn (termijn van orde) art. H 3, eerste lid, van het Kiesbesluit
maandag, september 26, 2022 Burgemeester en wethouders van de gemeente waarvan gebied overgaat naar een andere gemeente doet aan burgemeester en wethouders van deze laatste gemeente of aan burgemeester en wethouders van de gemeente die met de voorbereiding van de verkiezing is belast, opgave van de op deze datum geregistreerde kiesgerechtigde personen. Eventuele mutaties tot op de dag van kandidaatstelling worden later doorgegeven. art. 54 van de Wet Arhi
van maandag 26 september 2022 tot en met maandag 10 oktober 2022 Mogelijkheid tot afleggen van ondersteuningsverklaringen art. H 4, derde lid, van de Kieswet
tijdig (vóór dinsdag 11 oktober 2022) Centraal stembureau brengt tijdstip en plaats van de zittingen, bedoeld in art. I 1, eerste lid, art. I 4 en art. P 20 van de Kieswet, ter openbare kennis art. I 2 en art. P 3 van het Kiesbesluit
maandag, oktober 10, 2022 DAG VAN KANDIDAATSTELLING art. 55, tweede lid, van de Wet Arhi
maandag, oktober 10, 2022 Burgemeester brengt termijn aanvraag volmacht ter openbare kennis in het Gemeenteblad art. L 7, tweede lid, van de Kieswet
dinsdag 11 oktober 2022, 16:00 uur Niet openbare zitting centraal stembureau t.b.v. onderzoek van de ingeleverde kandidatenlijsten; opmaken proces-verbaal I 1  art. I 1, eerste lid, van de Kieswet
onverwijld na zitting Centraal stembureau stelt inleveraar van geconstateerde verzuimen in kennis art. I 2, eerste lid, van de Kieswet
onverwijld na zitting Centraal stembureau legt ingeleverde kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen ter inzage art. I 3, eerste lid, van de Kieswet
na zitting tot en met de dag waarop de onherroepelijk vastgestelde lijsten openbaar worden gemaakt Centraal stembureau legt proces-verbaal I 1 ter inzage art. I 18, eerste lid, van de Kieswet; art. I 1 van het Kiesbesluit
woensdag 12 oktober 2022, 9:00-17:00 uur
donderdag 13 oktober 2022, 9:00-17:00 uur
vrijdag 14 oktober 2022, 9:00-15:00 uur
Mogelijkheid tot herstellen van verzuimen; tijdens de verzuimperiode mogelijkheid tot het afleggen van ondersteuningsverklaringen art. I 2, tweede en derde lid, van de Kieswet
vrijdag 14 oktober 2022, 16:00 uur Openbare zitting centraal stembureau over beslissing geldigheid van kandidatenlijsten, handhaving kandidaten en geplaatste aanduiding en het nummeren van de lijsten; opmaken proces-verbaal I 4 art. I 4, I 12 en I 18 van de Kieswet
onmiddellijk nadat de nummering heeft plaatsgevonden Voorzitter centraal stembureau maakt nummering lijsten in het Gemeenteblad openbaar art. I 15, eerste lid, van de Kieswet
na zitting tot en met de dag waarop de onherroepelijk vastgestelde lijsten openbaar worden gemaakt Centraal stembureau legt proces-verbaal I 4 ter inzage art. I 18, eerste lid, van de Kieswet; art. I 1 van het Kiesbesluit
uiterlijk dinsdag 18 oktober 2022 Mogelijkheid tot het indienen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen beschikking over geldigheid kandidatenlijst en de handhaving van kandidaten en aanduidingen art. I 7, eerste lid, van de Kieswet
uiterlijk maandag 24 oktober 2022 Laatste dag waarop de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak kan doen (zes dagen na ontvangst beroepschrift) art. I 7, derde lid, van de Kieswet
zo spoedig mogelijk nadat kandidatenlijsten onherroepelijk zijn Centraal stembureau maakt onherroepelijke kandidatenlijsten in het Gemeenteblad openbaar art. I 17 van de Kieswet
uiterlijk dinsdag 1 november 2022 Burgemeester en wethouders benoemen leden en plaatsvervangende leden van de stembureaus art. 55, zesde lid, van de Wet Arhi
uiterlijk woensdag 9 november 2022 Stempassen moeten in het bezit zijn van de kiezer art. J 7 van de Kieswet
uiterlijk woensdag 9 november 2022 Burgemeester brengt eventuele afwijkende zittingstijden van de bijzondere stembureaus en de plaats waar de stemopneming zal plaatsvinden ter openbare kennis; burgemeester brengt zittingstijden en plaatsen waar de eventuele mobiele stembureaus worden gestationeerd ter openbare kennis. De kennisgevingen worden gedaan in het Gemeenteblad art. J 1, derde en vierde lid en art. J 4a, eerste lid, van de Kieswet
uiterlijk vrijdag 18 november 2022 Mogelijkheid voor indienen schriftelijke verzoeken om een vervangende stempas en schriftelijke verzoeken om te mogen stemmen bij volmacht art. J 8, derde lid en art. L 7, eerste lid, van de Kieswet
uiterlijk maandag 21 november 2022 Burgemeester bezorgt aan het adres van de kiezers de kandidatenlijsten en een overzicht van de adressen en openingstijden van de stemlokalen en mobiele stembureaus, met vermelding van welke stemlokalen toegankelijk zijn voor mindervaliden art. J 4, eerste lid, en art. J 9 van de Kieswet; art. J 1, eerste lid, van het Kiesbesluit; art. Z 12 van de Kieswet
uiterlijk dinsdag 22 november 2022, 12:00 uur Mogelijkheid voor mondelinge aanvraag vervangende stempas art. J 8, derde lid, van de Kieswet
woensdag, november 23, 2022 DAG VAN STEMMING art. 55, tweede lid, van de Wet Arhi
onmiddellijk na stemmen (niet eerder dan 21 uur) Stembureau verricht stemopneming, maakt proces-verbaal N 10 op en brengt dit met de verzegelde stembescheiden over naar de burgemeester art. J 1, vierde lid, N 1 e.v. en art. N 10, eerste lid, van de Kieswet
na ontvangst van alle processen-verbaal Burgemeester stelt t.a.v. iedere kandidaat en iedere lijst het totaal aantal stemmen vast in de opgave N 11 art. N 11, tweede en derde lid, van de Kieswet
onverwijld na vaststellen gemeentetotaal Burgemeester brengt processen-verbaal N 10 en opgave N 11 over naar voorzitter hoofdstembureau art. N 12, eerste lid, van de Kieswet
onverwijld na vaststellen gemeentetotaal totdat over toelating gekozenen is beslist Burgemeester maakt de processen-verbaal N 10 en opgave N 11 op een algemeen toegankelijke wijze zonder ondertekening elektronisch openbaar en legt afschriften ter inzage op het gemeentehuis art. N 12, tweede lid, van de Kieswet
vrijdag 25 november 2022, 10:00 uur Openbare zitting hoofdstembureau tot vaststelling van de aantallen stemmen art. O 1, eerste lid, van de Kieswet
aansluitend aan zitting hoofdstembureau Openbare zitting centraal stembureau tot vaststelling van de uitslag; opmaken proces-verbaal P 22 (het proces-verbaal O 3 maakt hier deel van uit) art. O 3, vierde lid, art. P 20, eerste en tweede lid en art. P 22, eerste lid, van de Kieswet
onverwijld na zitting centraal stembureau Hoofdstembureau brengt processen-verbaal N 10 en opgave N 11 over aan de gemeenteraad; centraal stembureau maakt proces-verbaal P 22 elektronisch openbaar en zendt een van afschrift daarvan aan de gemeenteraad  art. O 5, eerste lid, van de Kieswet; art. P 23 en P 24 van de Kieswet
uiterlijk de dag na de vaststelling van de uitslag Voorzitter centraal stembureau stelt benoemden schriftelijk in kennis van hun benoeming en geeft tegelijk schriftelijk kennis van de benoeming aan gemeenteraad art. V 1, eerste en derde lid, van de Kieswet
uiterlijk de 10e dag na dagtekening kennisgeving benoeming Benoemde deelt gemeenteraad schriftelijk mee dat deze de benoeming aanneemt art. V 2, eerste lid, van de Kieswet
uiterlijk dinsdag 20 december 2022 Gemeenteraad onderzoekt geloofsbrieven art. 56, tweede lid, van de Wet Arhi
zondag 1 januari 2023 Beoogde dag herindeling met ingang waarvan zittende gemeenteraadsleden aftreden art. 1, eerste lid, onder h en art. 53, eerste lid, van de Wet Arhi
maandag, januari 02, 2023 Eerste raadsvergadering; benoeming wethouders art. 56, derde lid, van de Wet Arhi
na vaststelling van de uitslag Centraal stembureau schrapt de geregistreerde aanduidingen uit het register die niet waren geplaatst boven een geldige kandidatenlijst art. G 3, zevende lid, van de Kieswet
na vaststelling van de uitslag Centraal stembureau vernietigt ingeleverde kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen en maakt daarvan proces-verbaal op art. I 19 van de Kieswet
3 maanden na toelating gekozenen Vernietiging van de verzegelde pakken met stembescheiden en processen-verbaal van de stembureaus en hiervan proces-verbaal opmaken art. N 12, derde lid, en art. O 5, tweede lid, van de Kieswet